ကမ႓ာ့လူသံုး အမ်ားဆံုး လူမႈေရးကြန္ရက္ ထိပ္ဆံုး ၅ ခု စာရင္းတြင္ Tencent ပိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ၃ ခုပါ

ကမ႓ာေပၚတြင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ ဦးေရသည္  မၾကာေသးမီက ၃ ဘီလီယံ ေက်ာ္သြားခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ ဦးေရထက္ဝက္သည္ Facebook ကို အသံုးျပဳ လ်က္ရိွေၾကာင္း WeAreSocial လူမႈေရး မီဒီယာေအဂ်င္စီမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

WeAreSocial မွေဖာ္ျပခ်က္အရ Facebook သံုးစြဲသ ူဦးေရသည္ ၁.၃၅ ဘီလီယ ရိွလာၿပီး ၎ပမာဏသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရႏွင့္ ညီမွ်ခဲ့သည္။  သို႔ရာတြင္ Facebook ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူ အနည္းငယ္ကသာ အသံုးျပဳလ်က္ ရိွသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရးကြန္ရက္ ဝန္ေဆာင္မႈကို Tencent က ႀကီးစိုးထားၿပီး ၎၏ဝန္ေဆာင္မႈ ၃ ခုမွာ ကမ႓ာ့လူသံုး အမ်ားဆံုး လူမႈေရးကြန္ရက္ ထိပ္ဆံုး ၅ ခုစာရင္းတြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။

WeChat သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ သံုးစြဲသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သံုးစြဲသူဦးေရမွာ QQ Messenger သံုးစြဲသူ၏ ထက္ဝက္ခန္႔ ရိွခဲ့သည္။ QQ Messenger ကို သံုးစြဲသူသည္ ၈၂၉ သန္းရိွခဲ့ၿပီး Facebook, MySpace တို႔ႏွင့္ ဆင္တူသည့္ Qzone ကိုသံုးစြဲသူမွာ ၆၄၅ သန္းရိွခဲ့သည္။

WeChat ကို လစဥ္သံုးစြဲသ ူဦးေရမွာ ၄၃၉ သန္းရိွခဲ့ၿပီး Facebook ပိုင္ဆိုင္သည့္ သံုးစြဲသူသန္း ၆၀၀ ရိွေသာ WhatsApp ၏ ေနာက္တြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။

လက္ရိွ အခ်ိန္တြင္ Facebook ႏွင့္ Tencent သည္ ၎တို႔၏ေစ်းကြက္ ရွယ္ယာမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသးေပ။ Tencent ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏  Great Firewall ျဖင့္ ကာကြယ္ထားခ်ိန္တြင္ Facebook က က်န္ကမ႓ာ့ ႏိုင္ငံမ်ားမွ သံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ WeChat အသံုးျပဳႏႈန္း တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးလာေသာေၾကာင့္ မၾကာမီ ကာလအတြင္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ ရိွသည္။

ကမ႓ာ့လူသံုး အမ်ားဆံုး လူမႈေရးကြန္ရက္ စာရင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး search engine ၏ လူမႈေရးဖိုရမ္ ျဖစ္ေသာ Baidu Tieba အျပင္ Sina Weibo တို႔လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳသူ ဦးေရသည္ သန္း ၂၀၀ ႏွင့္ ၁၅၇ သန္း အသီးသီးရိွခဲ့သည္။

-ေနာင္ေနာင္
Ref: TechInAsia