ရင့္သီးသည့္ စကားအသုံးအႏႈန္းမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးမည့္ feature ကို Twitter မိတ္ဆက္

11069925_10204411835795822_6980758571094810298_n.jpg

Twitter သည္ ၎၏ လူမႈေရးမီဒီယာအတြင္းရွိ ရင့္သီး႐ိုင္းစိုင္းသည့္ ေနာက္ေျပာင္မႈႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ားကို ပိတ္ပင္ႏိုင္ရန္ feature သစ္တစ္မိ်ဳးကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ tool သည္ ရင့္သီးသည့္ စကားလုံးမ်ား ပါဝင္သည့္ tweet မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ feature ကို Twitter အေနျဖင့္ iOS မိုဘုိင္း app အတြက္သာ ျဖန္႔ခ်ိထားေသးၿပီး အနာဂတ္တြင္ ေနရာအႏွ႔ံအျပား၌ ထြက္ေပၚလာဖြယ္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ လတ္တေလာတြင္ Twitter သည္ Verified ျပဳလုပ္ထားေသာ သုံးစြဲသူမ်ားကိုသာ ၎ feature အသုံးျပဳခြင့္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ feature ၏အမည္မွာ Quality filter ျဖစ္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ေစာ္ကားေျပာဆိုမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရင့္သီး႐ိုင္းစိုင္းသည့္ အသုံးအႏႈန္း၊ content အတု သုိ႔မဟုတ္ မသကၤာဖြယ္ရာ account မ်ားမွေပးပုိ႔သည့္ content မ်ားပါဝင္သည့္ tweet မ်ားကို ျပဳျပင္ကာ Twitter အရည္အေသြး တိုးတက္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ tool အသုံးျပဳကာ ျပဳျပင္လုိက္ေသာ tweet မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ယခု feature သည္ Twiitter က ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ tweet မ်ားကို report ျပဳလုပ္ရ သည့္ အျခား feature မ်ားႏွင့္ ျခားနားမႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။ Twitter က အဆိုပါ feature ကို iOS တြင္အသုံးျပဳေနေသာ verified သုံးစြဲသူအခ်ိဳ႕အတြက္ ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့ေၾကာင္း Ars Technica သတင္းဌာနသို႔ အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: SlashGear