ျမန္မာႏုိင္ငံ TCEB စီးပြားေရးဖုိရမ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနား

tceb-1.jpg
tceb-2.jpg
tceb-3.jpg
tceb-4.jpg

ျမန္မာႏုိင္ငံ TCEB စီးပြားေရးဖုိရမ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနားကုိေတာ့ မတ္လ ၁၉ ရက္ က Chatrium Hotel Royal Lake မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။