အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး LinkedIn ဝန္ေဆာင္မႈ Android app ထြက္ရွိလာ

10501707_10204405176669348_8628145764037708830_n.jpg

ကမၻာ့အႀကီးဆုံး အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး လူမႈေရးကြန္ရက္ LinkedIn သည္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြရာတြင္ လြယ္ကူမႈရွိေစရန္အတြက္ ၎၏ app ကို Google Play Store မွတစ္ဆင့္ ျဖန႔္ခ်ိေပးခဲ့သည္။

LinkedIn app သည္ သံုးစြဲသူက သတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္၊ အလုပ္တည္ေနရာႏွင့္ စကားလုံးတို႔အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ရွာေဖြေပးမည္ ျဖစ္သည္။ LinkedIn ၏ Android app မွ အဓိက စာမ်က္ႏွာ အေပၚဘက္ရွိ ဘယ္ႏွင့္ညာ navigation menu မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို အေသးစိတ္ ရွာေဖြလိုသည့္အခါတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ app သည္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ LinkedIn profile ႏွင့္ ယခင္ရွာေဖြမႈ အေဟာင္းမ်ားကို အေျချပဳ၍ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ LinkedIn profile ကို အသုံးျပဳၿပီး ၎ app ျဖင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရာ အလြန္လြယ္ကူလာေၾကာင္း သိရသည္။

သုံးစြဲသူမ်ားသည္ LinkedIn app တြင္ မိမိတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အလုပ္မ်ား ထြက္ေပၚလာကာ သတိျပဳေစရန္ သတိေပးခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားႏိုင္သည္။ LinkedIn app ၏ ထူးျခားခ်က္မွာ သုံးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လူမႈေရးကြန္ရက္တစ္ခုလုံးက မျမင္ေတြ႕ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Ref: SlashGear