ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ တာဝါတိုင္အားလံုးကို 3G အဆင့္ျမွင့္တင္မည္ ဟုဆို

DSCF4630.jpg

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ၎တို႔၏ တာဝါတိုင္မ်ားအားလံုးကို 3G ကြန္ရက္အဆင့္သို႔ ျမွင့္တင္သြားႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ KDDI ၊ Sumitomo တို႔ႏွင့္အတူ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္၌ ၎တို႔တည္ေဆာက္ထားေသာ တာဝါတိုင္အားလံုးကို 3G ကြန္ရက္အဆင့္သို႔ ျမွင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳမႈ ဧရိယာအျဖစ္ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဧရိယာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လႊမ္းၿခံဳေပးႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ တာဝါတိုင္ေပါင္း ၂ ေထာင္ေက်ာ္ကို စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ သာမန္ဝန္ေဆာင္မႈဟူ၍ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေအာ္ပေရတာျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၌ အသံုးျပဳသူ လူဦးေရ ၁၁ သန္းေက်ာ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း၊ အဆုိပါ လူဦးေရအနက္ လူဦးေရ ၅ သန္းသည္ ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ မိတ္ဆက္ၿပီး ႏွစ္ရက္အတြင္း အသံုးျပဳသူ ၁ သန္းရွိခဲ့ကာ ၂ လအၾကာ ကာလအတြင္း အသံုးျပဳသူ ၅ သန္းအထိ တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိေနသည္ဟု သိရသည္။