ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ ကုမၸဏီ၏ ပထမဦးဆုံး Windows phone ျဖန္႔ခ်ိရန္ Lenovo စီစဥ္

vine1_1020.0.jpg

Lenovo သည္ ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ ၎တို႔ ကုမၸဏီမွ ပထမဦးဆုံး Windows phone ကုိ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သတင္းသည္ Microsoft မွ Windows 10 ကို ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီ၌ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ သုိ႔ ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ ဆိုသည့္ သတင္းေနာက္တြင္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ Microsoft ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ Lenovo အေနျဖင့္ Windows phone မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၎ထုတ္ကုန္မ်ားကို China Mobile ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမွတစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Microsoft ၏မိုဘိုင္း OS သည္ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္တြင္ Google ၏ Android ႏွင့္ Apple ၏ iOS တို႔၏ေနာက္ တတိယ ေနရာ၌ ရွိေနသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ Windows phone ၏ေစ်းကြက ္ေဝစုမွာ ၃.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္း IDC မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Microsoft  သည္၎၏ Windows 10 OS ကို tablet, PC ႏွင့္ဖုန္းမ်ားတြင္ ျဖန္႔ခ်ိရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လက္ရွိ Windows phone သုံးစြဲမႈကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ တိုးခ်ဲ႕ရန္ အဓိက အာ႐ုံစိုက္ေနသည္။

China Mobile သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ကာ သုံးစြဲသူ အေရအတြက္ ၈၀၈ သန္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္  Lenovo ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္သည္ Microsoft အတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားစြာ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

Ref : CNET