၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္သည့္ ကားမ်ား၌ အင္တာနက္ အသုံးျပဳ ႏိုင္မည္ဟု Google ဆို

google-driverless-car.jpg

Google ၏ အလုိအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္သည့္ ကားဌာန အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ခရစၥအာဆန္က လာမည့္ အနာဂတ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ကာ အင္တာနက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ေမာင္းသူမဲ့ ကားမ်ားျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး Google ၏ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္သည့္ ကားမ်ားသည္ ငါးႏွစ္အတြင္း အမ်ားျပည္သူ ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ ထြက္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ အာဆန္၏ သားျဖစ္သူသည္ Google ၏အလုိအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္သည့္ ကားကုိ အသက္ ၄ ႏွစ္ခြဲ အရြယ္တြင္ စမ္းသပ္ စီးနင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အာဆန္ႏွင့္ Google ကားအဖြဲ႕သည္ ၎ကားကို လုံၿခဳံမႈရွိစြာ စီးနင္းႏိုင္ရန္ ဖန္တီးခဲ့သည္။ အျခား မိဘမ်ားကဲ့သို႔ Google စီမံကိန္း အႀကီးအကဲသည္လည္း အဆိုပါကားကို ၎၏သားျဖစ္သူႏွင့္ လုံၿခဳံစြာ စီးနင္းလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လမ္းမေပၚတြင္ လုံၿခဳံမႈရွိေစရန္ လက္ရွိေမာင္းႏွင္ လ်က္ရွိသည့္ ကားမ်ားေနရာ၌ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္သည့္ ကားႏွင့္ အစားထုိး လုိေနသည္။ ၎ကားမ်ား၏ အားသာခ်က္ကို ေျပာၾကားခဲ့သလို ယေန႔ေခတ္ နည္းပညာမ်ားအေပၚ မွီခိုလာသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကိုလည္း ေျပာျပခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က Google သည္ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္သည့္ကား၏ ပထမဆုံး ေရွ႕ေျပးပုံစံငယ္ကို ျပသခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆုိပါ ကားကို အခ်ိန္မီ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေနသည္။ ထို႔အျပင္ Google သည္ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္သည့္ ကားထုတ္လုပ္မႈတြင္ ဆီလီကြန္ ေတာင္ၾကားရွိ အျခားကုမၸဏီမ်ားအျပင္ ဒက္ထ႐ြိဳက္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားထက္ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။

Google ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမားေသာ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္သည့္ ကားနည္းပညာသည္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ စမတ္ဖုန္းတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မၾကာမီကာလမ်ားတြင္ Google သည္ ကားမ်ားတြင္ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္သည့္ နည္းပညာကို ထည့္သြင္းကာ သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ကားမ်ားေမာင္းႏွင္ေနစဥ္  အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပး ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

Ref: STGIST