ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ တရားမဝင္ တင္သြင္းလာေသာ ၈ ေပစေလာင္းမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူ

Equatorial-Satellite-Dish.jpg

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွတရားမဝင္ တင္သြင္းလာေသာ (၈) ေပ စေလာင္း၊ လိေမၼာ္ေရာင္ဗန္းႏွင့္ အမည္းေရာင္ဗန္းမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ဘာသာေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ လႈံေဆာ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ကို ထိပါးေစာ္ကားျခင္းမ်ား ပါဝင္လာပါက ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူလုံၿခဳံေရး တို႔အတြက္ကို တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ ႐ြက္ႀကီးၾကပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇံျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္ အစည္းအေဝး (၂၉) ရက္ေျမာက္ေန႔ တြင္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္ပမွခိုးသြင္းလာ သည့္ (၈) ေပစေလာင္း၊ JPM ေခၚ လိေမၼာ္ေရာင္ဗန္း၊ PSI ေခၚအမည္းေရာင္ဗန္း စသည္ျဖင့္ တရားမဝင္ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ ေမးခြန္းကိုေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ တပ္ဖြဲ႕/ဦးစီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ၿဂိဳလ္တု႐ုပ္ျမင္သံၾကားဖမ္း စက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားအား တရားမဝင္ တင္သြင္းလာပါက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ က်သင့္သည့္ အခြန္မ်ားတရားဝင္ေပးေဆာင္၍ တည္ေထာင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိေသာ ျပည္တြင္း႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားကိုလည္း အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္ အျပင္ ျပည္တြင္း ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားမွ ၎တို႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကို တိုင္ၾကားလာပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ကာ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အစ ရွိသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ျပည္ပမွတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ေရးမူဝါဒဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီကို တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ၏ ေထာက္ခံခ်က္ ထုတ္ေပးေသာ ဆက္သြယ္ေရး စက္ပစၥည္းမ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ၿဂိဳလ္တု႐ုပ္ျမင္သံၾကားဖမ္း (၈) ေပစေလာင္း၊ JPM ေခၚလိေမၼာ္ေရာင္ဗန္း၊ PSI ေခၚ အမည္းေရာင္ ဗန္းတို႔ကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ သြင္းကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထား၍ ဝယ္ယူ တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္ အမွတ္(၁) ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ တင္သြင္းလာ ေသာ ၿဂိဳလ္တု႐ုပ္ျမင္သံၾကားဖမ္းစက္မ်ားျဖစ္သည့္ (၈) ေပစေလာင္း၊ လိေမၼာ္ေရာင္ဗန္း၊ အမည္းေရာင္ဗန္းတို႔ကို အျခား လူသုံး ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ အခြန္သုံးရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံ၍လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရမွ တင္သြင္းခြင့္ျပဳလ်က္ ရွိသည္ကိုလည္း သိရွိရေၾကာင္း အစရွိသည္တို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။