ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာ သင္တန္းသားမ်ားေခၚယူ

wwwpanoramiocom.jpg

ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလုိမာသင္တန္းမ်ားကို ဇြန္လ ၁ ရက္တြင္ စတင္ကာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား အင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ အီလက္ထေရာနစ္ အင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ မကၠာထေရာနစ္ အင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္ အင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ ေရနံ အင္ဂ်င္နီယာ ဌာန၊ သတၱဳေဗဒ အင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ အင္ဂ်င္နီယာဘူမိေဗဒဌာနတုိ႔တြင္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာရပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဘြဲ႕လြန္ဒီပလုိမာသင္တန္းသည္ တစ္ႏွစ္သင္တန္းျဖစ္ၿပီး ဘြဲ႕လြန္ဒီပလုိမာသင္တန္းမ်ားတြင္ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိသူမ်ားအား ၎ဘာသာရပ္တြင္ မဟာဘြဲ႕ တစ္ႏွစ္သင္တန္းသို႔ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ မိမိေလွ်ာက္ထားမည့္ ဘာသာရပ္ေပၚမူတည္ကာ အေျခခံဘြဲ႕လိုအပ္ခ်က္ပါ ဘြဲ႕လက္မွတ္ (မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ) တုိ႔ကို ပူးတြဲတင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားကာ ကုိယ္တုိင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲအျဖစ္ ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ႀကိဳ႕ကုန္း၊ အင္းစိန္၌ ေမလ ၇ ရက္တြင္ နံနက္ ၉နာရီမွ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီအထိအဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကုိလည္းေကာင္း၊ ေမလ ၈ ရက္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ကိုလည္းေကာင္း ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ သည္။

သင္တန္းအတြက္ လူေတြ႕စစ္ေဆးခံမည့္ အမည္စာရင္းကုိ ေမလ၂၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေမလ ၂၇ ရက္တြင္ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသူ မ်ားကို ေမလ ၂၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ႀကိဳ႕ကုန္း၊ အင္းစိန္၊ ဖုန္း – ၀၁ ၆၄၂၄၁၃ သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။