အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ဌာနႏွင့္ ဆီမီယိုေဆာင္ကို ေတာင္ငူေဆာင္ႏွင့္ လိပ္ခံုးေဆာင္သို႔ေနရာေျပာင္းá€

IMG_5989.gif

ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားဌာနႏွင့္ ဆီမီ ယိုေဆာင္တို႔အား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရွိ ေတာင္ငူေဆာင္ႏွင့္ လိပ္ခံုးေဆာင္တို႔ကို အစားထုိးေပးအပ္၍ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေက်ာ္ႏုိင္က ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေဆာင္မ်ားအား ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ခိုင္းျခင္းမွာ မာလာေဆာင္ႏွင့္ သီရိေဆာင္တုိ႔အား မူလအတုိင္း မိန္းကေလး အေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး ဘာသာစကားသင္ၾကားဌာ နမ်ားအား ေျပာင္းေရႊ႕ေစခုိင္းခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီပလိုမာသင္တန္းေတြက ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္မွာပါ။ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားဌာနနဲ႔ ဆီမီယို ေဆာင္က ေတာင္ငူေဆာင္နဲ႔ လိပ္ခံုးေဆာင္မွာ ျပန္ဖြင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီဇင္ဘာလထဲမွာ သင္တန္းေတြ ေၾကာ္ျငာ ၿပီး ျပန္ေခၚမွာပါ” ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ႏိုင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ သင္တန္းမ်ားမွာ စာေပတည္းျဖတ္မႈအတတ္ပညာ သင္တန္း၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အေျခခံျမန္မစာ ျမန္မာစာသင္တန္းႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလုိ မာသင္တန္းမ်ား အပါအဝင္ သင္တန္း ၁၂ ခု၊ မဟာဘြဲ႕ သင္တန္းမ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ

အပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒပညာ သင္တန္းႏွစ္မ်ဳိးကို သင္ၾကားၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္အထိ က်ား၊ မ စုစုေပါင္း ၂,၈၄၂ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။