ပထမဦးဆုံး developer kit ကို Lytro ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့

lytro-illum-1.jpg

Lytro ကုမၸဏီသည္ ၎၏ နည္းပညာကို ျပင္ပရွိ developer မ်ားေလ့လာရန္ႏွင့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ Lytro developer kit (LDK) ကိုျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့သည္။

ကင္မရာမ်ား ထုတ္လုပ္ေနသည့္ Lytro ကုမၸဏီသည္ developer ပ႐ိုဂရမ္သစ္ တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ NASA ၏ Jet Propulsion Laboratory, General Sensing, the Night Vision ႏွင့္ Electrionic Sensors Directorate (ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း) တို႔ျဖင့္ ကနဦးပူးေပါင္းမႈ ျပဳလုပ္ထားခဲ့သည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းမွာ အစိုးရ application အတြက္ ထုတ္ကုန္မ်ား ဖန္တီးရန္ အဓိက စက္မႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Lytro ၏ကင္မရာ နည္းပညာသည္ ဓာတ္ပုံမ်ား၏ ဆုံမွတ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး ဓာတ္ပုံမ်ား ႐ိုက္ကူးၿပီးသည့္ အခါတြင္လည္း ႐ူေထာင့္မ်ားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္လ အနည္းငယ္ခန္႔ကလည္း Lytro သည္ illum ကင္မရာကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး ၎သည္ကုမၸဏီမွ ဓာတ္ပုံပညာရွင္မ်ားအတြက္ ပထမဦးဆုံး

ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ကင္မရာတစ္လုံး ျဖစ္လာသည္။ Lytro မွ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ေသာ Kit တြင္ software ႏွင့္ hardware ႏွစ္မ်ိဳးလုံး ပါဝင္လာသည္။ ၎တြင္ မွန္ဘီလူးမ်ား၊ ဓာတ္ပုံတည္းျဖတ္သည့္  software ႏွင့္ Python API ျဖင့္ တြဲဖက္အသုံးျပဳရေသာ software တို႔ပါဝင္သည္။

အဆုိပါ Kit သည္ Lego အတုံးေလးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ရေသာ စနစ္တြင္ညႊန္ၾကားခ်က္ ေပးထားေသာ ကင္မရာစနစ္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း Lytro အမႈေဆာင္အႀကီးအကဲ ေဂ်ဆင္႐ိုဆန္သဲလ္က အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

-စိုးထက္
Ref: VentureBeat