ေန႔ခ်င္းေရာက္ စာေဝစနစ္ စတင္ ေဆာင္ရြက္မည္

IMG_9026.jpg

ေန႔ခ်င္းေရာက္ စာေဝစနစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းမွ Deputy General Manager ဦးခမ္းေအာင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါစနစ္ကို ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း စတင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရန္ကုန္ကေန ရန္ကုန္ကို ၁၂ နာရီအတြင္း ထည့္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီေန႔ခ်က္ခ်င္းရေအာင္ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဝေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၂ နာရီေက်ာ္သြားရင္ ေနာက္တစ္ေန႔ျဖစ္သြားမွာ။ အဲေတာ့ Same Day Delivery အေနနဲ႔ကေတာ့ ၁၂ နာရီအတြင္းမွာ ထည့္တဲ့စာအေနနဲ႔က ဘယ္မွာပဲထည့္ထည့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ ဘယ္မွာပဲထည့္ထည့္ ေန႔ခ်င္းရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးခမ္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

Long Term Plan အေနျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္အတြင္း အဆိုပါ ေန႔ခ်င္းေရာက္ စာေဝစနစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ စာတိုက္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈ ျမွင့္တင္ျခင္းအေနျဖင့္ အဆိုပါေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ စာတိုက္ေပါင္း ၁,၃၈၄ ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေခတ္မီအိုင္တီ နည္းပညာျဖစ္ေသာ အီးေမးလ္၊ အင္တာနက္မ်ား ေပၚေပါက္လာေသာေၾကာင့္ စာတိုက္လုပ္ငန္းသည္ အသံုးျပဳသူမ်ား နည္းပါး လာေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အင္တာနက္၊ အီးေမးလ္တို႔မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္၍ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္လာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၊ မူရင္းစာခ်ဳပ္၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍ရေသာ လူ႔အသံုးအေဆာင္မ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးေနသည့္ စီးပြားေရး က႑တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရး က႑တြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ရသည့္ က႑တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း စာတိုက္လုပ္ငန္းကပင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပး၍ ရွိေနေသာေၾကာင္း ေပ်ာက္ပ်က္ သြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။