ေမွာင္မည္းေသာ ေနရာတြင္ ကာလာျဖင့္ ႐ိုက္ကူးႏိုင္မည့္ Sharp လံုၿခံဳေရး ကင္မရာ

sharp-infrared-color-camera.jpg

Sharp ၏ Infrared Color Night-vision ကင္မရာသည္ အလင္းေရာင္ လံုးဝမရိွသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကာလာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ ႐ိုက္ကူးေပးႏိုင္မည့္ ပထမဦးဆံုးေသာ လံုၿခံဳေရး ကင္မရာျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကင္မရာသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဧရိယာတစ္ခုတြင္ near-infrared အလင္းျဖင့္ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 1.3-megapixel CCD chip က ကာလာပံုရိပ္မ်ားကို ဖမ္းယူေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ 1280×720 resolution ကို 30fps ျဖင့္ ႐ိုက္ကူးေပးႏိုင္သည္။

CCD chip ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Advanced Industrial Science and Technology (AIST) မွ တီထြင္ဖန္တီး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အဖြဲ႕သည္ ကာလာည ျမင္ကြင္းကင္မရာမ်ား အတြက္ ႏွစ္အတန္ၾကာ ကတည္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကင္မရာတြင္ chip တစ္ခုတည္းသာ ပါဝင္ၿပီး အရြယ္အစားမွာလည္း သာမန္လံုၿခံဳေရး ကင္မရာ၏ အရြယ္အစား အတိုင္းျဖစ္သည္။ အေလးခ်ိန္မွာ ၉၄၀ ဂရမ္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကာလာလံုၿခံဳေရး ကင္မရာကို သူခိုးမ်ား၏ ရန္မွကာကြယ္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သလို ေဆး႐ံုႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စင္တာကဲ့သို႔ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Sharp သည္ ၎ကင္မရာကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်မ ည္ဟုေျပာၾကား ထားသည္။ အဆိုပါ ကင္မရာကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ၿပီးတစ္လလွ်င္ အလံုးေရ ၄,၀၀၀ ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ တန္ဖိုးမွာ ယန္း ၁၅၀,၀၀၀ (၁,၃၂၅ ေဒၚလာ) ျဖစ္သည္။

-ေနာင္ေနာင္
Ref: Engadget