ဆက္သြယ္ေရး နံပါတ္မ်ား ရရွိထားေသာ လိုင္စင္ရရွိသူ အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ အေရးေပၚ ေခၚဆိုမႈ ဝန္ေá

IMG_9019.jpg

ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မူေဘာင္တို႔အရ ဆက္သြယ္ေရး နံပါတ္လ်ာထား သတ္မွတ္ခ်က္ အတြင္းရွိ ဆက္သြယ္ေရး နံပါတ္မ်ား ရရွိထားေသာ လိုင္စင္ရရွိသူ အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ အေရးေပၚေခၚဆိုမႈ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူမ်ား၏ သီးျခားအခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ားအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။   အမွန္တကယ္ သံုးစြဲသူတိုင္းကို မိမိ၏ကြန္ရက္ႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳထားေသာ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေရး နံပါတ္လ်ာထား သတ္မွတ္ခ်က္ အတြင္းရွိ ျပည္တြင္းသံုး အေရးေပၚနံပါတ္ တစ္ခုခုသို႔ အခမဲ့ ေခၚဆိုႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  အေရးေပၚေခၚဆိုမႈ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးစီးဌာနမွ ျပဌာန္းလိုက္သည့္ စက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားျဖည့္ဆည္း ေပးရမည့္အခ်က ္မ်ားအားလိုက္နာ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒကို ၈-၁၀-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ (၃၁) ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၈၈၊ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို က်င့္သံုး၍ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနသည္  ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၁၆/၂၀၁၄) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အထက္ပါ အခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

-ထြန္းထြန္း