Day: June 18, 2015

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စာတတ္ေျမာက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၈၉.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံ ပ်မ္းá€

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္  လူဦးေရႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသက္၁၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ လူဦးေရ၏  စာတတ္ေျမာက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၈၉.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ပ်မ္းမွ် စာတတ္ေျမာက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ တူညီေၾကာင္း  ျပည္သူ႔အင္္အား ဦးစီးဌာန လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းက ၫႊန္းဆိုေသာ ျမန္မာ့ ပံုရိပ္အရ သိရသည္။ ဘာသာစကားတစ္ခုခုကို ေရးတတ္/ဖတ္တတ္ စာတတ္ေျမာက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တိုင္းေဒသ ႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား အၾကားတြင္ ကြာဟမႈရွိေနတတ္ၿပီး ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးသည္ ၉၆.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ၆၄.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ […]

Read More

လ်င္ျမန္သည့္ browser မ်ား ဖန္တီးရန္ Google, Apple, Microsoft ႏွင့္ Mozilla ပူးေပါင္း

အနာဂတ္တြင္ အဆ ၂၀ ပိုမိုလ်င္ျမန္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ browser မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ WebAssembly (wasm) ဟုေခၚေသာ binary format သစ္တစ္မ်ိုးကို ဖန္တီးရန္ Google, Apple, Microsoft ႏွင့္ Mozilla မွ အင္ဂ်ီနီယာမ်ားက ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသည္။ WebAssembly သည္ binary format သစ္တစ္မ်ိဳးကို ဖန္တီးမည့္ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ desktop ႏွင့္ မိုဘိုင္း browser မ်ားအတြက္ ပိုမိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွေစမည္ဟု သိရသည္။ လက္ရိွ browser မ်ားသည္ code မ်ားကို ဘာသာျပန္ရန္ႏွင့္ form မ်ား၊ dynamic content ကဲ့သို႔ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားထည့္သြင္းရန္ JavaScript […]

Read More

DuckDuckGo

DuckDuckGo (DDG) ဆိုသည္မွာ စိတ္ႀကိဳက္ ရွာေဖြမႈျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ filter bubble ဟုေခၚေသာ ရွာေဖြမႈရလဒ္မ်ား တလြဲတေခ်ာ္ျဖစ္ျခင္းမွ ေရွာင္လႊဲေစႏိုင္ၿပီး သံုးစြဲသူ၏ privacy ကို ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ဖန္တီးထားေသာ search engine တစ္ခု ျဖစ္သည္။ DDG သည္ သံုးစြဲသူ၏ IP လိပ္စာမ်ားႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို ေျခရာခံျခင္း မရိွေပ။ ရွာေဖြမႈျပဳလုပ္ရန္ ထည့္သြင္းထားသမွ်ကို log တစ္ခုျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ္လည္း သံုးစြဲသူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း မရိွသလို third-party အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔လည္း ေပးအပ္ျခင္း မရိွေပ။ Google ႏွင့္မတူညီသည္မွာ DuckDuckGO က တည္ေနရာႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈ ကဲ့သို႔ေသာ သံုးစြဲသူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံကာ ရွာေဖြမႈရလဒ္မ်ားကို စစ္ထုတ္ေဖာ္ျပေသာ personalized […]

Read More

ထူးခၽြန္ၿပီးခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါးသူ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ MCC.i မွ ပညာသင္ဆုႏွင့္ပညာ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်á

MCC.i ပညာသင္ဆု ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ MCC.i Campusမ်ား တည္ရွိရာ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလး၊ ရတနာပုံနည္း ပညာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ထားေသာ ထူးခၽြန္ၿပီး ခ်ိဳ႕တဲ့ ႏြမ္းပါးသူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပညာေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ MCC.i ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပညာေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားသည္ MCC.i Campus မ်ားတြင္ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာ BIT, BBA, BTEC ဘြဲ႕သင္တန္းမ်ား၏ ပထမႏွစ္ သင္တန္းအတြက္သာ အက်ံဳးဝင္ၿပီး ဆက္လက္ တက္ေရာက္မည့္ ပညာသင္ႏွစ္မ်ား အတြက္ ေက်ာင္းသား၏ ထူးခၽြန္မႈ အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ MCC ပညာသင္ဆုေရြးခ်ယ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕မွ လိုအပ္ခ်က္ အရ ေဆာင္ရြက္ […]

Read More

ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီ ၃၃ ခုအထိ ရွိလာ

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီ ၃၃ ခုအထိ ရွိလာေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ယခုလအတြင္း လိုင္စင္ ၆ ခုကို ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ အဆိုပါလိုင္စင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ Kinetic Myanmar Technology, Actice Business Consolidation Services Co.,Ltd, Be The First Co.,Ltd, Yatanarbon Fiber Services Co.,Ltd, Eco Friendly Tower Co.,Ltd ႏွင့္ Union Internet Co.,Ltd တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ယခုလအတြင္း ယင္းကုမၸဏီ ေျခာက္ခုအား ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ လိုင္စင္အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ Network […]

Read More

Azwraith The Phantom Lancer

Spin to Win Meta အၿပီးမွာ ကစားပြဲေတြကေန Juggernaut, Axe, Troll Warlord တုိ႔ သိသိသာသာ ေပ်ာက္သြားၿပီးေနာက္မွာ မထင္မွတ္ထားတဲ့ Carry တစ္ေကာင္ ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္ လာခဲ့ပါတယ္။ Azwraith The Phantom Lancer ဟာ Riki ၿပီးရင္ ဒုတိယေျမာက္ Base Agility အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး 6.84 မွာ ဘာတစ္ခုမွ မေျပာင္းလဲခဲ့ေပမယ့္ Meta ဆုိတဲ့ သေဘာတရား အတုိင္း တစ္ေခတ္ ျပန္လည္ ေပၚထြက္လာပါတယ္။ Pusher, Hard Carry ျဖစ္တဲ့ The Phantom Lancer  ဟာ Single Target Ability User ေတြကုိ ငယ္ႏုိင္ Hero […]

Read More

iOS Device ေပ်ာက္ဆံုးလွ်င္ ျပဳလုပ္ရမည့္ အခ်က္မ်ား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားမွာ iOS device မ်ားျဖစ္တဲ့ iPhone, iPad, iPod Touch စတာေတြ ေပ်ာက္ဆံုးတဲ့အခါမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ခိုးယူခံရတဲ့အခါမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ရမယ့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ – Find My iPhone ကို Enable ျပဳလုပ္ထားတဲ့ iOS device မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့တယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ device ဘယ္ေနရာကို ေရာက္ရွိေနတယ္ဆုိတာ သိရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ Mac ဒါမွ မဟုတ္ PC ေပၚမွေနၿပီး https://www.icloud.com/#find ဆိုတဲ့ iCloud ဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာရွိရာကို သြားပါ။ မိမိအသံုးျပဳတဲ့ ID ကို ထည့္သြင္းၿပီး Find My iPhone ဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္ပါ။ – Find My […]

Read More

တကၠသိုလ္ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းကို မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲက်

CROWN Education မွ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ တကၠသိုလ္ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းကို မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဇြန္လ ၇ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၁ နာရီအထိ Summit Parkvies Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ CROWN Education မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းက စင္ကာပူအစိုးရတကၠသိုလ္မ်ား၏ ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ပိုမိုေပးအပ္လာသည့္ အေမရိကန္ ပညာသင္ဆု မ်ား ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားအေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ ေဆးေက်ာင္းတက္မည့္သူမ်ား သိထားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား၊ ျပည္တြင္း အစိုးရတကၠသိုလ္မ်ား တက္ေရာက္သည့္အခါ ဘာသာရပ္ေရြးခ်ယ္မႈ မမွားေစရန္ သိထားသင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။

Read More

မေလးရွားပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ပညာေရးစံုညီပြဲေတာ္က်င္းပ

Jenko Group of Educare Services မွ ဦးစီးက်င္းပသည့္ မေလးရွားပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ပညာေရးစံုညီပြဲေတာ္ကုိ ဇြန္လ ၁၃ ရက္၊ နံနက္ ၁၁ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Rose Garden ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါပြဲတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ အခမဲ့စစ္ေဆးေပးျခင္း (Free English Placement Test) မ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးေပးခဲ့သည္။

Read More

Call & Audio Recording Voice2Text Email Pro

ဖုန္းေျပာဆိုသည့္အခါ မိမိေျပာဆိုသည့္ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားကို အသံဖမ္းထားႏုိင္မည့္ App တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ App သည္ ဖုန္းေျပာဆိုခ်ိန္ တစ္ႀကိမ္ကို တစ္နာရီစာအထိ အသံဖမ္းယူ ေပးထားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး Dropbox, SoundCloud အေကာင့္မ်ားေပၚတြင္ တင္ထားႏိုင္ရန္အတြက္လည္း အေထာက္အပံ့ ေပးထားသည္။ အဆိုပါ App ကို ယခင္က iTunes တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၁.၉၉ ေပးသြင္းမွသာ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အခမဲ့ Download ျပဳလုပ္ခြင့္ကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ iOS Version 4.3 ႏွင့္အထက္တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

Read More