Day: January 28, 2015

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္မည့္ Internship Program တစ္ရပ္ကို ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ေလွ်ာက္ထá

အာဆီယံေဒသတြင္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ SCG က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံ ေဒသတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ Internship Program တစ္ခုကို ဖိတ္ေခၚ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရိွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံေဒသတြင္း ၅ ႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသား ၄၁ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္လၾကာျမင့္မည့္ SCG International Internship Year 3 အစီအစဥ္အၿပီးတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါလုပ္ငန္းစု၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၌ ျပဳလုပ္မည့္ အဆုိပါ သင္တန္းတြင္ Digital Marketing ႏွင့္ E-Commerce အစရိွသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ […]

Read More

လိုင္စင္အသြင္ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လိုင္စင္အသြင္ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၈၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုးလ်က္ လိုင္စင္ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ လႊင့္တင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ လိုင္စင္အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို အမ်ားျပည္သူမ်ား ဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္တမ္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ www.mcit.gov.mm တြင္လည္းေကာင္း လႊင့္တင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  

Read More

ျပည္တြင္း၌ စမတ္ဖုန္းျဖင့္ Facebook လူမႈကြန္ရက္ အသံုးျပဳသူ ၂.၈ သန္းရိွ

ျပည္တြင္း စမတ္ဖုန္းေဈးကြက္သည္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း က်ယ္ျပန္႔လာၿပီးေနာက္ ယခုလက္ရိွတြင္ စမတ္ဖုန္းျဖင့္ Facebook အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္မွာ ၂.၈ သန္းရိွလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Amara Digital Agency မွသတင္းရရိွသည္။ ယခုလက္ရိွ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တြင္ မုိဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳေနသူ ဦးေရမွာ ၃ သန္း ၄ သိန္းေက်ာ္ ရိွေနၿပီျဖစ္ၿပီး ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွစ္ခု၏ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားျဖင့္ မုိဘိုင္းအင္တာနက္ အသံုးျပဳေနသူ အေရအတြက္မွာ ၃ သန္းေက်ာ္ရိွၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ မုိဘိုင္းဖုန္းေပၚမွ အင္တာနက္အသံုးျပဳေနသူ စုစုေပါင္းအေရအတြက္မွာ ၆ သန္းေက်ာ္ ရိွေနၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းအနက္မွ စမတ္ဖုန္းျဖင့္ Facebook အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္မွာ ၂.၈ သန္းျဖစ္သည္။  

Read More

တ႐ုတ္ စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္တြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည့္ Apple

Apple သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္တြင္ ထိပ္ဆုံးေနရာ၌ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ရယူထားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သုေတသနကုမၸဏီ Canalys မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါ သုေတသနကုမၸဏီ၏ အဆိုအရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စတုတၳေလးလပတ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ iPhone 6 ႏွင့္ iPhone 6 Plus မ်ား ပိုမိုေရာင္းခ်ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ Apple က ထိပ္တန္း စမတ္ဖုန္းကုမၸဏီအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စမတ္ဖုန္းတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈတြင္ Apple ၏ေနာက္၌ Xiaomi, Samsung ႏွင့္ Huawei တို႔က အစဥ္လိုက္ ရပ္တည္လ်က္ရိွသည္။ Apple သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေစ်းႏႈန္း အလြန္အမင္း ႀကီးျမင့္သည့္ ဖုန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခံရၿပီး ဝယ္ယူရန္ ခက္ခဲသည့္ အခ်ိန္မ်ားလည္း […]

Read More

iButton

iButton သည္ smart card တစ္ခုတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရိွေသာ microchip မ်ားႏွင့္ ဆင္တူသည့္ ကြန္ပ်ဴတာခ်စ္ပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎ကို အၾကမ္းဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ လံုးဝန္းေသာ စတီးလ္ခလုတ္တစ္ခုတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ iButton ကို Dallas Semiconductor မွ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Smart card ကဲ့သို႔ပင္ iButton အတြက္ internal စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ မလိုအပ္ေပ။ ၎အတြက္ Blue Dot Receoptor ဟုေခၚေသာ reader တစ္ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ input လက္ခံျခင္း၊ output ေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ smart card မ်ားႏွင့္ မတူညီသည္မွာ iButton မ်ားကို reader […]

Read More

၁ ဘီလီယံေျမာက္ iOS ထုတ္ကုန္ကို ႏိုဝင္ဘာလတြင္ Apple တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့

ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးလပတ္က Apple သည္ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ tablet operating system ျဖစ္ေသာ iOS အသံုးျပဳထားသည့္ ၁ ဘီလီယံေျမာက္ ထုတ္ကုန္ကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ တင္မ္ကြတ္ခ္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ “ဒါဟာ iOS အတြက္ တကယ့္ကို အေရးပါတဲ့ သံုးလပတ္ပါ။ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၁ ဘီလီယံေျမာက္ iOS ထုတ္ကုန္ကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီထုတ္ကုန္က မီးခိုးေရာင္ 64GB iPhone 6 Plus ပါ။ iOS ထုတ္ကုန္ ၁ ဘီလီယံ ေရာင္းခ်ဖို႔ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် နည္းပါးတဲ့ စံခ်ိန္တစ္ခုပါ။ အဲ့ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ဂုဏ္ယူမိပါတယ္” ဟု တင္မ္ကြတ္ခ္က ကုမၸဏီ၏ […]

Read More

ဆာဗာခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ယာယီရပ္ဆိုင္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Facebook ေျပာၾကား

Facebook, Tinder, Instagram, AOL Instant Messenger ႏွင့္ Hipchat အပါအဝင္ နာမည္ေက်ာ္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားသည္ အဂၤါေန႔က ယာယီရပ္ဆိုင္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ မိနစ္ ၅၀ ခန္႔ ယာယီရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း Facebook ႏွင့္ Instagram မွာ ဆာဗာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Facebook မွ ဆိုခဲ့သည္။ “ဒီကေန႔ အေစာပိုင္းမွာ Facebook နဲ႔ Instagram သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ အခက္ႀကံဳခဲ့ရပါတယ္။ ဒါဟာ third party တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုမၸဏီရဲ႕ ဆာဗာစနစ္မွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။ ဒီျပႆနာကို အလ်င္အျမန္ ျပင္ဆင္ေပးၿပီးတဲ့ေနာက္ ကုမၸဏီရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ရာႏႈန္းျပည့္ ျပန္လည္ […]

Read More

Android ဖုန္းမ်ားတြင္ရွိေသာ Contact မ်ားအား Google Drive ႏွင့္ iCloud သို႔ Backup ျပဳလုပ္ျခင္း

Android ဖုန္းေတြမွာရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို Google Drive ေပၚသို႔ Backup ျပဳလုပ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ အသံုးျပဳသူမွာ Goolge Account တစ္ခုရွိ ဖို႔လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိမွာ ရွိတဲ့ Goole Account နဲ႔  Google Drive ေပၚကို ဝင္ေရာက္ၿပီး Backup ျပဳလုပ္ရမွာပါ။ စတင္ၿပီး ေလ့လာ ၾကည့္ၾကပါမယ္။ ပထမဆံုး ကိုယ့္ရဲ႕ဖုန္းထဲမွာ ရွိေနတဲ့ Contact ေတြကို SD Card ေပၚကို Backup ျပဳလုပ္လုိက္ပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ Google Drive ကိုဖြင့္လိုက္ပါ။ ကိုယ့္ဆီမွာ Google Account မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ခုလိုျမင္ေတြ႕ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင့္မရွိ ေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ အေကာင့္အသစ္ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရမွာ […]

Read More

Ipega PG- 9021 Bluetooth လက္ကိုင္

Ipega PG- 9021 Bluetooth လက္ကိုင္မွာ Android version 3.2 အထက္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ bluetooth game controller ျဖစ္သည္။ Samsung CPU, NVIDIA, Snapdragom CPU အသံုးျပဳထားသည့္ ဟန္းဆက္မ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အားအျပည့္ သြင္းထားပါက နာရီ ၂၀ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Android ဂိမ္း လက္ခံ အသံုးျပဳႏိုင္မႈ နည္းေသာ္လည္း PS1, PSP, NDS ဂိမ္းမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။ PG- 9021 တြင္ သီခ်င္းအဖြင့္ / အပိတ္ႏွင့္ ေက်ာ္ျခင္းမ်ားအတြက္ multimedia ခလုတ္ငါးခု ပါဝင္လာသည္။ PHYO IT PLAZA ဖုန္း […]

Read More

Firefox Browser တြင္ အခ်ိန္ဇယားျဖင့္ Download ျပဳလုပ္ျခင္း

Firefox Browser အသံုးျပဳသူေတြအတြက္ မ်ားျပားလွတဲ့ Download Manager မ်ားစြာ ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အမ်ားအျပား ရွိတဲ့အထဲကမွ Firefox Browser ကေန Download ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ အခ်ိန္ဇယား ခ်မွတ္ၿပီး Download ျပဳလုပ္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းကို ေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Download အမ်ားအျပား ဆဲြေနရသူေတြအေနနဲ႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းအတိုင္း Download ေတြကို အခ်ိန္ သတ္မွတ္ၿပီး ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Firefox Browser ကေန Download ကို အခ်ိန္သတ္မွတ္ၿပီး ဆဲြယူဖို႔အတြက္ Add-on  တစ္ခု ထည့္သြင္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထည့္သြင္းရမယ့္ Add-on အမည္ကေတာ့ Download Plan ဆိုတဲ့ Add-on ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ […]

Read More