အူရီဒူးက ဖုန္းေခၚဆိုခတစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္အျဖစ္တစ္ေျပးညီသတ္မွတ္

OREDOO1.jpg

အူရီဒူးက ဖုန္းေခၚဆိုခတစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္အျဖစ္တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ မည္သည့္ကြန္ရက္တြင္မဆိုအူရီဒူးျဖင့္ေခၚဆိုပါက ၆၀ စကၠန္႔လွ်င္ ၂၅ က်ပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခၚဆိုခမ်ားအား စကၠန္႔အလိုက္သာက်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အူရီဒူးျမန္မာမွသိရသည္။

ယေန႔မွ စတင္ကာသတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အူရီဒူးဖုန္းမ်ားထံစာတိုပို႔စနစ္ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားထား ေၾကာင္း အူရီဒူးဖုန္းအသံုးျပဳသူတစ္ဦးကေျပာသည္။ အူရီဒူးအေနျဖင့္ စတင္ဝန္ေဆာင္မႈသည့္ ကာလကတည္းက ဖုန္းေခၚဆိုခႏႈန္းထားမ်ားကိုအူရီဒူးအခ်င္း ခ်င္းေခၚဆိုပါက တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားကြန္ရက္မ်ားသို႔ေခၚဆိုပါကတစ္မိနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ တစ္ေျပးညီအျဖစ္မည္သည့္ ကြန္ရက္ကိုမဆို ေခၚဆုိမည္ဆုိပါက တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္အျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။