ဟန္ေဂရီ ႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္ အခြန္ႏႈန္းထား တုိးျမႇင့္ရန္ အဆိုျပဳမႈအေပၚ လူေပါင္းေထာင္ခ်ီ ဆá‚

Hungary-protest.jpg

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္အနည္း ငယ္ခန္႔က ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ ဘူဒါပတ္စ္ၿမိဳ႕တြင္ အင္တာနက္အခြန္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံၿပီး  လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူမႈကို တားဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္  အဆိုျပဳမႈ အေပၚ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ လမ္းမေပၚထြက္၍ ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္း Reuters သတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုိအဆိုျပဳ ခ်က္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အခြန္ဥပေဒ မူၾကမ္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ၿပီး ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗစ္တာအိုဗန္၏ အစိုးရမွေရးဆြဲခဲ့ကာ ၿပီးခဲ့သည္ ရက္သတၱပတ္ခန္႔က ပါလီမန္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ယခုအခါ ရာထူးဒုတိယ သက္တမ္းအတြင္း ေရာက္ရွိေနေသာ အိုဗန္က ၎၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အဆုံးသတ္ရန္  ဒီမိုကရက္တစ္ ဆန္႔က်င္သူမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာၾကားထားၿပီး အင္တာနက္ အခြန္ဥပေဒ ေဝဖန္ခံရေစရန္ ျပဳလုပ္ေနၾကေၾကာင္း Franc 24 သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုအခြန္ ဥပေဒသည္ ေႂကြးႏြံနစ္ေနေသာ ဟန္ေဂရီ ႏိုင္ငံအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ခန္႔မွန္းေျခ ရသုံးေငြစာရင္းကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အခ်က္အလက္ လႊဲေျပာင္းမႈႏႈန္း GB တစ္ခုစီအတြက္ ၁၅၀ ဖိုရင့္ (ေဒၚလာ ၀.၆၁) ေပးေဆာင္ရန္ အဆိုတင္သြင္း ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဟန္ေဂရီ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ၎တို႔ အစုိးရ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကန္႔သတ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မွားယြင္းေသာ စီးပြားေရး ေပၚလစီ က်င့္သုံးေနသည့္ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံသည္ အျခားဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကင္းကြာလာေၾကာင္း ဆႏၵျပသူတစ္ဦးက Wall Street Journal သို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟန္ေဂရီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အိုဗန္၏ ဖီဒက္စ္ပါတီသည္ အင္တာနက္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၇၀၀ ဖိုရင့္ (၂.၈၇ ေဒၚလာ) ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၅,၀၀၀ ဖုိရင့္ (၂၀.၅ ေဒၚလာ) ေပးေဆာင္ရန္ အႀကံျပဳထားကာ ဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ေဒါသထြက္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ဟန္ေဂရီ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ router ႏွင့္အျခား အင္တာနက္ ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ အခြန္ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ေနရၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ အခြန္အျမင့္ဆုံး ေပးေဆာင္ရသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္သည္။

-စိုးထက္
Ref: TheNextWeb