နည္းပညာျမင့္ တိရစၧာန္ ထိန္းေက်ာင္းစက္္

---------------------------------------.jpg

Petainer ဟု အမည္ရၿပီး အိမ္ေမြး တိရစၧာန္ေခြး၊ ေၾကာင္ႏွင့္ တျခား တိရစၧာန္မ်ားတြင္ပါ တပ္ဆင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Wireless စနစ္သံုး တိရစၧာန္ ထိန္းေက်ာင္းစက္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ လည္ပတ္တြင္ တပ္ဆင္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္ဆင္မည့္ တိရစၧာန္၏ အေမြးအတို၊ အရွည္အလုိက္ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ တိရစၧာန္ အႀကီး၊ အေသး မေရြး တပ္ဆင္ေပးႏုိင္သည္။ အေကာင္အႀကီး၊ အေသးအလုိက္ ခံႏုိင္ရည္ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ၿပီး အဆင့္ ၀ မွ ၁၀၀ အထိ ေရြးေပးႏိုင္သည္။ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ ခုိင္းႏုိင္မည့္ပံုစံျဖင့္ တိရစၧာန္ကို လုိအပ္သလုိ ထိန္းေက်ာင္း ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ၿပီး လက္ကိုင္ Remote ခလုတ္မွ စိတ္ႀကိဳက္ခုိင္းေစႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ခိုင္းေစမႈပံုစံကို အသံ၊ က်င္စက္ႏွင့္ Vibrate ဆုိၿပီး သံုးမ်ိဳး ခြဲျခားေပးႏုိင္သည္။ အေကာင္ႏွစ္ေကာင္အထိ ထိန္းႏုိင္ေအာင္ Channel  ႏွစ္ခုခြဲ ေပးထားသည္။ မီတာ ၃၀၀ ပတ္လည္ အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး အားသြင္းဓာတ္ခဲႏွင့္ ျဖစ္သည္။ Indoor/ Outdoor သံုးႏိုင္ၿပီး ေရလံုစနစ္ ပါဝင္သည္။ တန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ဝန္းက်င္ ျဖစ္ၿပီး Asia Best Link ဖုန္း ၃၉၉၁၂၉၊ ၀၉-၅၁၀၉၄၄၂ ၌ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။