ဆင္းမ္ကတ္ ၁.၇ သန္းခန္႔ အင္တာနက္ အသံုးျပဳေနသည္ဟု Telenor မွ သတင္း ထုတ္ျပန္

IMG_7367.jpg

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ မွစတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မိုဘုိင္းဆင္းမ္ကတ္မ်ား စတင္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည့္ ေနာ္ေ၀အေျခစိုက္ Telenor ကုမၸဏီသည္ ၎တို႔၏ ဆင္းမ္ကတ္ျဖင့္ လူဦးေရ ၁.၇ သန္းခန္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အင္တာနက္ အသံုးျပဳေနသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ Telenor ၏ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္း အသံုးျပဳသူသည္ ၃.၄ သန္းရွိခဲ့ၿပီး အဆုိပါ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္း အသံုးျပဳသူမ်ားအနက္မွ လူဦးေရ ၁.၇ သန္းခန္႔သည္ အသံေခၚဆိုမႈအျပင္ အင္တာနက္စနစ္ကိုပါ ပူးတြဲအသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

Telenor ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၎တို႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၂၆ ၿမိဳ႕နယ္၌ ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳထားၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ဆင္းမ္ကတ္အေရအတြက္ ၄.၅ သန္း ျဖန္႔ခ်ိ ထားသည္ဟု သိရသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း အင္တာနက္စနစ္အတြက္ ယခင္က အင္တာနက္ ဆက္ေၾကာင္းမ်ားကို ငွားရမ္းအသံုးျပဳ ေနခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ စတင္၍ ကိုယ္ပိုင္ အင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္းကို ခ်ိတ္ဆက္ ႏိုင္ခဲ့သည္ဟုလည္း သိရ သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ကိုယ္ပိုင္ အင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္းကို Telenor က ၎တို႔၏ မိုဘိုင္းဖုန္းလုိင္း အသံုးျပဳသူ ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး Bandwidth ပမာဏမွာ 10 GB ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ နယ္အားလံုး၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည့္ Telenor သည္ လစဥ္ ဆင္းမ္ကတ္ အေရအတြက္ ၁.၅ သန္းကိုလည္း ေစ်းကြက္ အတြင္း ျဖန္႔ခ်ိေပးသြားမည္ဟု ကတိျပဳေျပာဆိုထားသည္။

ျပည္တြင္း၏ တယ္လီကြန္းေစ်းကြက္ကို ယခင္ကတည္းက လက္ဦးမႈ ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၌ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ ၁၁.၆ သန္းခန္႔ တည္ရွိေနၿပီး အဆိုပါ အေရအတြက္ အနက္မွ လူဦးေရ ၃ သန္းခြဲခန္႔သည္ အသံေခၚ ဆိုမႈအျပင္ အင္တာနက္စနစ္ကိုပါ တြဲဖက္အသံုးျပဳေနၾကသည္ဟု သိရသည္။

Bandwidth ပိုင္ဆိုင္မႈအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ 32.32 GB ရွိသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ ထားေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၏ မုိဘုိင္းဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Ooredoo သည္ အဆိုပါ သတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္း မရွိေပ။