စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း ေအာင္စာရင္းကို Grade အဆင့္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္မည္

umkfoundationyolasitecom.jpg

စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း အတန္းတင္စာေမးပြဲ ဘာသာရပ္ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို Grade အဆင့္ သတ္မွတ္ကာ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လာမည့္ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း အတန္းတင္စာေမးပြဲမ်ား ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ဘာသာရပ္ အလိုက္ ရမွတ္မ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး Grade အဆင့္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ဟု အမွတ္ ၃၊ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ရမွတ္ ၈၀ မွ ၁၀၀ အတြင္းကို Grade A ၊ ရမွတ္ ၆၀ မွ ၇၉ မွတ္အတြင္း ရရွိလွ်င္ Grade B ၊ ရမွတ္ ၄၀ မွ ၅၉ မွတ္ ရရွိလွ်င္ Grade C ႏွင့္ ရမွတ္ ၃၉ မွတ္ေအာက္ကို Grade D ဟူ၍ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Grade D ရရွိသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ စာေမးပြဲကို ျပန္လည္ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး အတန္းတင္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုၾကေသာ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ား အေနျဖင့္ ဘာသာစံုေအာင္မွတ္ တစ္ဘာသာ အနည္းဆံုး ရမွတ္ ၄၀ ရရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

Grade D အဆင့္ ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ ေမလအတြင္း ျပန္လည္ သင္ၾကားေပးကာ စာေမးပြဲ ျပန္လည္ ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။