လူၾကည့္အမ်ားဆံုး ဝက္ဘ္ဆိုက္ ၅၀ တြင္ ျပည္တြင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္ ၇ ခုသာ ပါဝင္

Update-News_5.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူၾကည့္အမ်ားဆံုးေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ၅၀ စာရင္းကို Similarweb.com မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါစာရင္းအရ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ၅၀ တြင္ ျပည္တြင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ ၇ ခုသာ ပါဝင္သည္ဟု သိရသည္။

Similarweb.com သည္ ကမၻာေပၚ၌ ဝက္ဘ္ဆိုက္အသံုးျပဳျခင္း အေရအတြက္ကို တြက္ခ်က္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳမႈ အမ်ားဆံုးေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို သံုးလလွ်င္တစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ေပးေလ့ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ယခင္သံုးလအၾကာ စစ္တမ္း၌ ျပည္တြင္း၏ အသံုးျပဳမႈ အမ်ားဆံုးေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ၅၀ တြင္ ေဒသတြင္းမွ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ၁၀ ခု ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၇ ခုသာ ပါဝင္ခဲ့သည့္ အတြက္ ျပည္တြင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

Similarweb.com မွ ယခုတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္သည့္ အသံုးျပဳမႈ အမ်ားဆံုးေသာ ျပည္တြင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ ၇ ခုတြင္ သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဝက္ဘ္ဆိုက္တို႔ ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔အျပင္ လူသံုးအမ်ားဆံုး ထိပ္တန္းဝက္ဘ္ဆိုက္ ၅၀ ၌ Google.com က ပထမေနရာတြင္ရွိေနၿပီး facebook.com က ဒုတိယေနရာတြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။