ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရေအာက္ေကဘယ္လ္ ဝင္ေရာက္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ ေနရာတြင္ Survey လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္á€

Update-News_5.jpg

ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရး ဆက္ေၾကာင္းသစ္ SEA_ME_WE 5 (South East Asia-Middle East-Western Europe-5) ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရေအာက္ေကဘယ္လ္ ဝင္ေရာက္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ေန ရာတြင္ Survey လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဆက္ေၾကာင္းသစ္ အာရွ-ဥေရာပ ေရေအာက္ေကဘလ္ စီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါဝင္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရေအာက္ေကဘလ္ ဝင္ေရာက္ခ်ိတ္ဆက္မည့္ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခရွိ Beach Man Hole (BMH) ႏွင့္ Brunching Unit (BUID) တို႔အၾကား ေက ဘယ္လ္ခ်ခင္းမည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ကို Survey လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ RV EGS Explorer သေဘၤာႏွင့္ RV.Northern Endeavour သေဘၤာတို႔သည္ ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆံုး အပတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရျပင္ပိုင္နက္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး Survey လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။