ဓာတ္ပုံမ်ားကို swipe ျပဳလုပ္၍ ဖယ္ရွားႏိုင္သည့္ feature ကို Twitter စတင္

twitter.jpg

Twitter သည္ သုံးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ ဓာတ္ပုံဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈၿပီးသည့္အခါ swipe  ျပဳလုပ္၍ ဖယ္ရွားႏိုင္သည့္ feature ကိုစတင္ခဲ့သည္။

ယခင္က Twitter  တြင္ဓာတ္ပုံေပၚတြင္ tap တစ္ခ်က္ျပဳလုပ္ကာ ဖယ္ရွားႏိုင္သည့္ feature ေနရာတြင္ ဓာတ္ပုံဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈၿပီးေနာက္ Twitter feed သုိ႔ျပန္လည္ ေရာက္ရွိရန္  swipe ျပဳလုပ္ႏိုင္၍ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈကို ထည့္သြင္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္အတန္ၾကာက Third-party app တစ္ခုျဖစ္ေသာ Tweetbot သည္ swipe ျပဳလုပ္၍ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ဖယ္ရွားသည့္ feature ကိုေထာက္ပ့ံ ေပးဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

Twitter သည္ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ခန္႔က အလားတူ feature ကိုစမ္းသပ္ ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ယခု စတင္လိုက္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈသည္ စမ္းသပ္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္းကိုမူ မေျပာႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Twitter  အေနျဖင့္ မိုဘုိင္းသုံးစြဲသူ profile မ်ားတြင္ photos ဟူသည့္ စကားလုံးအစား media ဟူ၍ေဖာ္ျပ ေပးခဲ့သည္။

Ref: TheNextWeb