ျမန္မာ-ဂ်ပန္ တကၠသိုလ္ႏွစ္ခု ပူးေပါင္း စီစဥ္မႈအရ ျမန္မာေက်ာင္းသား သံုးဦးကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသá€

10382142_794688980609815_3621118127029584443_n.jpg

ျမန္မာ-ဂ်ပန္ တကၠသိုလ္ႏွစ္ခု ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈအရ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာစာဌာနမွ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားမ်ားအား တစ္ႏွစ္လ်ွင္သံုးဦး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာစာဌာနမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုလည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ထပ္မံေစလႊတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာစာရယ္၊ မႏုႆေဗဒရယ္ လက္ရွိ ၂၀၁၅ စာသင္ႏွစ္ကစၿပီး တစ္ႏွစ္ကို ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသား သံုးေယာက္ကိုပို႔ဖို႔ဂ်ပန္ကကမ္းလွမ္းတာပါ။ သူတို႔ဆီကလည္း ဂ်ပန္စာသင္ေပးဖို႔ ပါေမာကၡ တစ္ေယာက္ ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဘာသာရပ္အေနနဲ႔မဟုတ္ဘဲ အပိုေဆာင္း သင္ေပးမွာပါ” ဟု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ျမန္မာစာဌာနမွ ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ျမန္မာစာဌာနမွ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေစလႊတ္ရာတြင္ တကၠသိုလ္ႏွစ္အလိုက္ ရမွတ္အေပၚမူတည္၍ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၂၅ ေယာက္၊ ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၂ ေယာက္ႏွင့္ ပါရဂူဘဲြ႕လြန္တန္းမ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္လ်က္ ရွိသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္လည္း ျမန္မာစာဌာနသို႔ လာေရာက္သင္ၾကားမႈမွာ ဂ်ပန္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၄ ဦးရွိၿပီး ၂၀၁၅ စာသင္ႏွစ္တြင္လည္း ထပ္္မံလာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။