ဂ်ပန္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေမာ္ေတာ္ကား နည္းပညာ ဒီပလိုမာ တန္းခြဲသစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္မည္

OIST-Car-wrokshop.jpg

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ OIST (Okayama Institute of Science and Technology) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ Glory Career Training Centre တို႔ ပူးေပါင္းကာ ေမာ္ေတာ္ကား နည္းပညာ ဒီပလုိမာ တန္းခြဲသစ္မ်ားကို ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းအပတ္စဥ္ (၁) အျဖစ္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာဆရာမ်ားကို ဂ်ပန္ဆရာမ်ားမွ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေနာက္ထပ္တန္းခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ သင္တန္းသည္ သင္တန္းကာလ တစ္ႏွစ္ၾကာျမင့္ကာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ  ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဌာန၏ Third Class  အဆင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ Text Book မ်ားကို အသံုးျပဳကာ သင္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းတြင္ စာေတြ႕ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လက္ေတြ႕ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း စနစ္ျဖင့္ ဂ်ပန္စံခ်ိန္စံၫႊန္းအတုိင္း တည္ေဆာက္ထားေသာ အဆင့္မီ Workshop တြင္ လက္ေတြ႕ပိုင္းကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကား ရမည္ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းကာလအတြင္း ဂ်ပန္ဆရာႏွင့္ ျမန္မာဆရာမ်ား ပူးေပါင္းသင္ၾကားေပးၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ OIST မွ လာေရာက္စာေမးပြဲ စစ္ေဆးကာ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို အဆုိပါ ဂ်ပန္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ဒီပလိုမာအဆင့္ ေအာင္လက္မွတ္ကို ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္ၾကားရမည့္အပိုင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ကား တစ္စီးလံုးအ ေၾကာင္းပါဝင္ၿပီး သင္ယူရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ Disel Engine, Gasoline Engine, Chassis, Electrical and Electronic System, Maintenance တို႔ ပါဝင္သည္။ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ အေျခခံမွ စတင္သင္ၾကားေပးၿပီး အဆင့္ျမင့္ကားမ်ားအေၾကာင္း အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ သင္တန္း ၿပီးလွ်င္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ဝင္ေရာက္ႏုိင္သက့ဲသို႔ ဘြဲ႕အဆင့္ရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား ဆက္လက္ သင္ယူလိုပါက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ OIST တြင္ ဒုတိယႏွစ္မွ စတင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကားစက္႐ံုႏွင့္ ကားဆားဗစ္စင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ရွိေသာ Toyota, Nissan, Suzuki အပါအဝင္ အျခားဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားမွ  Glory သို႔ လာေရာက္ကာ သင္တန္းဆင္း သူမ်ားကို အလုပ္ခန္႔ ထားႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားအား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္လည္း လူဦးေရ ေလ်ာ့ပါးလာမႈႏွင့္အတူ ေမာ္ေတာ္ကားပိုင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ရွားပါးလာေသာေၾကာင့္ Glory မွ သင္တန္းၿပီးသူမ်ားကို ထပ္မံေလ့က်င့္ေပးကာ ထူးခၽြန္သူမ်ားကို ဂ်ပန္သို႔ ေခၚယူခန္႔ထားရန္ စိတ္ဝင္စားလ်က္ ရွိသည့္အျပင္ OIST အေနျဖင့္ ထူးခၽြန္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားကို ဂ်ပန္သို႔ ေလ့လာေရးခရီး ေခၚယူရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းဆက္တက္လိုသူ မ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ား ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ရန္ စီစဥ္ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားသည္ GLORY Career Training Centre အမွတ္ ၁၃၈/၁၄၀ ဒုတိယထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းႏွင့္ မဟာဗႏၵဳလလမ္းေထာင့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း-၀၉-၅၁၉၇ ၈၁၇၊ ၀၉-၇၃၁၂၁၇၁၇ သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။