ထုိင္းေတာ္ဝင္အစိုးရ မွ ေထာက္ပံ့ေသာ ပညာသင္ဆု

MIT.jpg

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ Asian Institute of Technology (AIT) တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေစရန္ ထုိင္းေတာ္ဝင္အစိုးရ (RTG) မွ ေထာက္ပံ့ေသာ မဟာဘြဲ႕ ပညာသင္ဆု ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုတြင္ မဟာဘြဲ႕အထိ ၂၂ လတာ ကာလပတ္လံုး ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေက်ာင္း လခေၾကး၊ ေနထိုင္ စားေသာက္စရိတ္မ်ားကိုပါ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အာရွတိုက္သားမဆို အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ထူးခၽြန္သူမ်ားကို ပညာသင္ဆု ရာႏႈန္းျပည့္ ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အသိအမွတ္ျပဳတကၠသုိလ္မွ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ ျဖစ္ရမည္။ GPA 3.5 ႏွင့္အထက္ ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္ရ မည့္အျပင္ TOEFL 550 သို႔မဟုတ္ တူညီေသာအဆင့္ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ AIT ဘာသာစကားစင္တာမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ အဂၤလိပ္စာ အစမ္းစာေမးပဲြကိုလည္း ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါပညာသင္ဆုသည္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားရွိ နယ္ပယ္ ေပါင္းစံုမွေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ေလ့လာရင္း တစ္ၿပိဳင္နက္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳ လုပ္ႏိုင္ေစရန္၊ အာရွတိုက္သားအခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈရရွိေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို http://www.ait.ac.th/admissions/Current_Scholarships/royal-thai-government/#.VNQrqy5qCSp တြင္ ဝင္ေရာက္ ေလ့လာႏိုင္သည္။