စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အင္တာနက္ဘဏ္စနစ္အား သမဝါယမဘဏ္ မိတ္ဆက္

10978678_10204142602425156_3231098443075983150_n.jpg

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး အင္တာနက္ဘဏ္စနစ္ (Business Internet Banking) ကို သမဝါယမဘဏ္မွ စတင္မိတ္ဆက္လိုက္သည္။

အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈမွာ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ ေငြစာရင္းမ်ားကို ရာထူးအဆင့္အလိုက္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္း၊ အင္တာနက္ရရွိႏိုင္ေသာ ေနရာေဒသမွ အခ်ိန္မေရြး ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ ဝင္ေငြ ထြက္ေငြ စာရင္းမ်ားကို အလြယ္တကူၾကည့္႐ႈႏုိင္ျခင္း၊ အျခားႏိုင္ငံျခား ဘဏ္မ်ားအား အခ်ိန္ကုန္သက္သာစြာျဖင့္ ေငြလႊဲပို႔ႏိုင္ျခင္း (non trade) တို႔အား ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမဝါယမဘဏ္၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာသည္။

“CB ဘဏ္မွာ စာရင္းတစ္ခုရွိ႐ံုနဲ႔ Business Internet Banking ကို CB ဘဏ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကေနတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္လင္းကေျပာသည္။

အဆိုပါ Business Internet Banking မွာ အင္တာနက္ကို အေျခခံထားၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ၊ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ Tablet၊ Smart TV မ်ားအျပင္ အျခား Electronic Device မ်ားတြင္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “One Time Password (OTP) နဲ႔ သံုးစြဲမွာျဖစ္လို႔ လံုၿခံဳမႈပိုင္းဆိုင္ရာမွာ စာရင္းပိုင္ရွင္ကို အျပည့္အဝ ကာကြယ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

Business Internet Banking ကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီရွိ ေငြလက္က်န္ကို ၂၄ နာရီ စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း၊ ကုမၸဏီေငြစာရင္းမွ ေငြေပးေခ်လိုသူမ်ားအား ႀကိဳတင္ေငြေခ်ထားႏုိင္ျခင္း၊ ကုမၸဏီေငြ စာရင္းမွ ေငြေပးေခ်လိုသူမ်ားအား အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္၍ Standing Order မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအျပင္ ကုမၸဏီေခ်းေငြစာရင္း၊ စာရင္းေသအပ္ေငြမ်ားအားၾကည့္႐ႈႏုိင္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းလစာ ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ Import လုပ္ငန္းအတြက္ ေငြလႊဲေပးပို႔ျခင္းအျပင္ ကုန္သြယ္မႈမဟုတ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ ေငြ လႊဲေပးပို႔ျခင္း၊ အီေမးလ္၊ စာတိုပို႔စနစ္တို႔ျဖင့္ ကုမၸဏီစာရင္း၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရယူေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစနစ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး Business Internet Banking အသံုးျပဳရန္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ package မ်ားကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ ထားေၾကာင္း ဆိုသည္။