အသုံးျပဳသူမ်ား ကိုယ္ပိုင္အသင္းမ်ား တည္ေထာင္ႏုိင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို BeeTalk စတင္

603717_10205703887737644_4217189814697971441_n.jpg

လူမႈကြန္ရက္စာတိုပို႔ မိုဘုိင္း Application တစ္ခုျဖစ္သည့္ BeeTalk မွ အသုံးျပဳသူမ်ား ကိုယ္ပိုင္အသင္းမ်ား တည္ေထာင္ႏုိင္မည့္ အသင္းက႑ Feature သစ္ကို စတင္မိတ္ဆက္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါက႑တြင္ အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ ဝါသနာမ်ားကို အျခားစိတ္တူကိုယ္တူ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အတူတူေလ့လာ လိုက္စားႏုိင္ေစရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္၍ အသင္းက႑ကို ထည့္သြင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အသုံးျပဳသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ အမ်ားဆုံး အသင္းႏွစ္ခု တည္ေထာင္အသုံးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

BeeTalk App ၏ အဆက္အသြယ္ရွိ အသင္းက႑မွတစ္ဆင့္ ကိုယ္ပိုင္အသင္းအသစ္ တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ တည္ေထာင္ၿပီးသား အသင္းမ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္႐ႈျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အသင္းတည္ေထာင္ျခင္း အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္၍ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၎ေလွ်ာက္လႊာကို BeeTalk အဖြဲ႔သားမ်ားမွ စိစစ္ခ်ိန္ ႏွစ္ရက္ၾကာျမင့္ မည္ျဖစ္ၿပီး အသင္းတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳပါက BeeTalk မွ အေၾကာင္းျပန္ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။