အခမဲ့ပညာေရး အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၉ ဘီလီယံေက်ာ္ကို သုံးစြဲရန္လ်ာထား

Update-News_5.jpg

၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အခမဲ့ပညာေရးက႑အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၉ ဘီလီယံေက်ာ္ကို သုံးစြဲရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့္သိရသည္။

အဆိုပါ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား ငါးသန္းေက်ာ္အတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ေက်ာင္းသုံး ပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ဗလာစာအုပ္ ေျခာက္အုပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းဝတ္စုံ တစ္စုံစီ၊ အလယ္တန္း အဆင့္ ေက်ာင္းသား ၂.၈ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသား ရွစ္သိန္းေက်ာ္အတြက္ ေက်ာင္းသုံးပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ားအား အခမဲ့ ျဖန္႔ေဝေပးမည္ျဖစ္သည္။ အေျခခံပညာက႑တြင္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ကာ အခမဲ့ မူလတန္းပညာေရးႏွင့္ အလယ္တန္းပညာေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ တြင္ အခမဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို အထက္တန္းအထိ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာသင္ဆုမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလွ်င္ သုံးဦးစီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲတစ္ခုလွ်င္ ႏွစ္ဦးစီျဖင့္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသား ၁,၁၅၈ ဦးအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႏွစ္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းစီ အား လည္းေကာင္း ၊ အထက္တန္းေက်ာင္းသား ၁,၁၅၈ ဦး အတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႏွစ္ က်ပ္သုံးသိန္းစီ အားလည္းေကာင္း ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား အျဖစ္ မူလတန္း ေက်ာင္းသား အေရအတြက္ အနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္၍ တစ္ေက်ာင္းလွ်င္ တစ္ႏွစ္ က်ပ္ရွစ္သိန္းမွ ၁၆ သိန္းအထိ ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၄၆ ဘီလီယံေက်ာ္ သုံးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
တကၠသိုလ္ပညာသင္ဆုရရွိေသာ ထူးခြၽန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႏွစ္ က်ပ္ ၁ဝ သိန္း ႏႈန္းႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ေက်ာင္းသား ၂၆၄၄ဝ ကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ မည္ျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႏွစ္ က်ပ္ပ္သုံးသိန္းႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၇ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ သုံးစြဲရန္ လ်ာထားသည္။

ပညာေရး က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ထက္ ပညာေရးအသုံးစရိတ္၏ ငါးဆနီးပါးအထိ သုံးစြဲသြားရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။