ေတာင္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထား

10928995_10205703227561140_470230868676675751_n.jpg

ေတာင္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၁၅) ရက္ေျမာက္ေန႔ က်င္းပရာမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားပါ သုံးစြဲလာႏိုင္၍ ေတာင္သူမ်ားမွ ၎တို႔ေတြ႕ႀကဳံရေသာ မ်ိဳးေစ့လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ပိုးမႊား ေရာဂါျပႆနာ မ်ား၊ ေဈးကြက္ သတင္းမ်ား၊ ေရရ ရွိေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရႀကီးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေျမျပဳျပင္ေရးအတြက္ ထြန္စက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္းတို႔ကို အုပ္စုအလိုက္၊ ဆည္ေျမာင္း လက္တံ အလိုက္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အုပ္စုအလိုက္၊ ေရေျမာင္းအလိုက္ ဗြီႏိုင္းမ်ားျဖင့္ ေရးၿပီး ‌ေထာင္ထားလ်က္ရွိေၾကာင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆယ္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီးဦးအုန္းသန္းက ေျပာၾကားသည္။

Call Center မ်ားအား တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကို ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔သို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို ဖုန္းဆက္၍ ေမးျမန္းသည့္အခါ ခ်က္ခ်င္းသြားေရာက္ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား အတြက္ ေရရရွိေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ရရွိေရးႏွင့္ နည္းပညာျဖန္႔ျဖဴးေရးတို႔အတြက္ အိုင္တီနည္းပညာျဖစ္ေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ အသုံးျပဳၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာႏွင့္ ထူေထာင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျဖၾကားခဲ့သည္။