(၂၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးႏွင့္ ဆက္စပ္ထိပ္သီး အစည္းအေဝးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဝက္ဘ္ဆá

Asean.jpg

(၂၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးႏွင့္ ဆက္စပ္ထိပ္သီး အစည္းအေဝးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ရယူႏိုင္ရန္ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ စတင္လႊင့္တင္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို www.asean2014.gov.mm ႏွင့္ www.moi.gov.mm ဝက္ဘ္ဆိုက္ မ်ားတြင္ စတင္လႊင့္တင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ သတင္းဝင္ေရာက္ ရယူရမည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အစည္းအေဝးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္ Media Handbook အာ းအထက္ပါ ဝက္ဘ္ဆုိက္ႏွစ္ခုတြင္ လႊင့္တင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (၂၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးႏွင့္ ဆက္စပ္ထိပ္သီး အစည္းအေဝးမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၁ တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။