ထူးခၽြန္အထက္တန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေရးလ္တကၠသိုလ္၏ ပညာသင္ဆု

Scholarship.jpg

Yale Young Global Scholars Program မွ ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ အထက္တန္းေက်ာင္း ေႏြရာသီပ႐ိုဂရမ္အား တက္ေရာက္ရန္ ပညာသင္ဆု အသစ္ တစ္ခု ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ထားရ မည့္ ရက္စြဲမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆုတြင္ ေက်ာင္းလခ၊ ေလယာဥ္စရိတ္၊ ခရီးသြားစရိတ္မ်ား အားလံုးပါဝင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ နယူးေဟဇင္ၿမိဳ႕ရွိ ေရးလ္တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အထက္တန္း ၿပီးေျမာက္ရန္ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ႏွစ္ပတ္တာၾကာျမင့္မည့္ sessions သံုးခု ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေရးလ္တကၠသုိလ္မွ အသိအမွတ္ျပဳ ခံထားရေသာ ကထိကမ်ားထံမွ ပညာေရး အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ ဆန္းသစ္သည့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ေလ့က်င့္ေပးသူမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုရမည္ ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုအျပည့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိေနထုိင္ေသာသူ ျဖစ္ရမည္။ ေလွ်ာက္ထား သူ၏ ေက်ာင္းသင္႐ိုး ပညာေရး အမ်ားစုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သင္ၾကားထားသူ ျဖစ္ရမည္။ အြန္လိုင္းေလွ်ာက္လႊာပံုစံအား ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ျဖည့္၍ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈက႑ကိုပါ ျဖည့္စြက္ထားရမည္။

Yale Young Global Scholars Program သည္  ေႏြရာသီတြင္ ေရးလ္တကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္း လာေရာက္ ပညာသင္ၾကားလိုေသာ ႏုိင္ငံအဝန္းမွ ထူးခၽြန္ေသာ အ ထက္တန္း ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာဗဟုသုတ ပိုမိုတိုးပြားေစရန္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ကို ေလ့က်င့္ေပးသည့္ ပ႐ိုဂရမ္ျဖစ္သည္။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားမွာ ဘြဲ႕ႀကိဳအဆင့္ျဖစ္၍ သမုိင္း၊ ႏုိင္ငံေရး၊ သိပၸံ၊ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားအား သင္ၾကား ရမည္ ျဖစ္သည္။ Session သံုးခု ခြဲေပးထား၍ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ session တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

(၁) Politics, Law and Economics (PLE) ဇြန္လ ၂၃ ရက္ မွ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္အထိ၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို ဦးစားေပးေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

(၂) International Affairsand Security (JAS) ဇူလိုင္ ၉  ရက္မွ ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္အထိ၊ သမိုင္းႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ႏုိင္ငံတကာေရးရာ မ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ား ထုတ္ႏုတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

(၃) Science, Policy and Innovation (SPI) – ဇူလိုင္လ ၂၅ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္အထိ ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲ မႈ ျဖစ္စဥ္ တုိ႔ကို နည္းစံု လမ္းစံုမွ ခ်ဥ္းကပ္စဥ္းစားေလ့လာ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ စေကာ္လာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ျပင္ပမွအျခားႏုိင္ငံေပါင္း ၈၀ ကို ကိုယ္စားျပဳ လာေရာက္ ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္သည္။ ပါဝင္သူမ်ားသည္ စာသင္ခန္းမအတြင္း အျမင္မ်ဳိးစံုကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးၿပီး ႏုိင္ငံတကာေရးရာမ်ားကို ေလ့လာမႈအားေကာင္းကာ ပညာေရးသင္႐ိုးကို ျမႇင့္ တင္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ စံုစမ္းႏုိင္မည့္ လိပ္စာ

http://globalscholars.yale.edu