နယူးေဒလီၿမိဳ႕၌ Telenor ဆင္းမ္ကတ္ အသံုးျပဳႏိုင္

10635961_925066160860161_7120665798736948647_n.jpg

အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕၌ Telenor ၏ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီဟု Telenor Myanmar က ေၾကညာသည္။ International Roaming အေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ Roaming စနစ္ကို အသံုးျပဳရန္ အပိုေငြေၾကး ေပးေဆာင္မလိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆင္းမ္ကတ္မ်ားအေနျဖင့္ ဝယ္ယူစဥ္ကလည္း Roaming စနစ္ ပါဝင္ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ေအာ္ပေရတာအေနျဖင့္ Roaming ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံတိုင္း၌ မိုဘုိင္းဖုန္းလိုင္းကို ဆက္သြယ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ Roaming စနစ္ကို အသံုးမျပဳလိုေတာ့ပါက ၉၇၉ ကို ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုႏိုင္ေၾကာင္း Telenor က ေၾကညာထားသည္။

Roaming စနစ္အတြက္ က်သင့္ေငြကို စတင္အသံုးျပဳၿပီဆိုသည္ႏွင့္ Telenor မွ အသံုးျပဳသူထံကို ႏိုင္ငံအလိုက္ က်သင့္ေငြကို ေၾကညာေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ Telenor ၏ တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာ၌ Roaming အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၉ ႏိုင္ငံ၏ အမည္ကိုေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း Telenor ၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာ၌ ေၾကညာထားသည္မွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕သာ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။