ပံုမွန္ကစားခ်ိန္ထက္ ေလးဆနီးပါးပိုမိုကစားႏိုင္မည့္ PS3,PS4 Controller Battery

PS3,PS4-Controller-Battery-.jpg

PS3 ႏွင့္ PS4 Wireless Controller လက္ကိုင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ သီးသန္႔ထုတ္လုပ္ထားေသာ နာရီပိုမိုၾကာရွည္စြာ  အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ဘက္ထရီ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။ ဂိမ္းကစားရာတြင္ ဂိမ္းဇာတ္လမ္းမ်ားအေပၚ မူတည္၍ controller vibration အႀကိမ္ေရ မ်ားေသာေၾကာင့္ ဘက္ထရီအား အကုန္ျမန္မႈကို ကာကြယ္ေပးၿပီး အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အသံုးျပဳေဆာ့ကစားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခုအမ်ိဳးအစားမွာ 1800 mAh ျဖစ္ၿပီး PS3 Original လက္ကိုင္မ်ားမွာ 570mAh သာပါရွိတဲ့အတြက္ မူရင္းထက္ ေလးဆနီးပါး အခ်ိန္ပိုမိုကစားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုျမတ္သူ SONY GAME SALE &
SERVICE ဖုန္း – ၀၉၄၃၀၇၅၁၅၄  ႏွင့္ ၀၉၇၉၉၃၉၃၈၃၇ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။