ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ Ooredoo Myanmar က Phay Phay App ကို ထပ္မံစမ္းသပ္

10955690_10205687434366320_7328418948927422333_n.jpg

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ အခန္းက႑မ်ားအတြက္ Ooredoo Myanmar ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီက Phay Phay App ကို စမ္းသပ္ကာလ စတင္ထုတ္လုပ္ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ က႑အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က သီးသန္႔ထုတ္ လုပ္ခဲ့သည့္ May May App ကို အသံုးျပဳသူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား ပါဝင္လာျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ Phay Phay App ကို ထပ္မံထုတ္လုပ္ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ရိွသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုစမ္းသပ္ ထုတ္လုပ္လုိက္သည့္ Phay Phay App သည္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မီးဖြားၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အမ်ိဳးသားမ်ားမွ ကူညီေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ooredoo Myanmar သည္ မီးမဖြားမီႏွင့္ မီးဖြားၿပီး ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္မည့္ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းထားသည့္ Phay Phay App ကို Google Play Store တြင္ အခမဲ့ download ရယူသံုးစဲြႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။