ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပထမဆံုး iPhone Authorised Reseller ရရွိ္

Apple ထုတ္ကုန္ျဖစ္ေသာ iPhone မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္တရားဝင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ AAR (Apple Authorised Reseller) ကို ျပည္တြင္းရွိ Wai Yan Electronics မွပထမဆံုး ရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ျပည္တြင္းရွိ iPhone အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ Apple Authorised Reseller ျဖစ္ေသာ Wai Yan Electronics မွ Official iPhone မ်ားေရာင္းခ်ေပးမည့္ Apple ေကာင္တာမ်ားႏွင့္အတူ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုပါ ျပဳလုပ္ေပးမည့္ ဆားဗစ္ေကာင္တာ မ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း ဖြင့္လွစ္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Wai Yan Electronics မွ ၎တို႔၏ iPhone အေရာင္းစင္တာမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ တတိယပတ္ခန္႔တြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တို႔၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ ေရာင္းခ်ေပး သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ဆားဗစ္ေကာင္တာ မ်ားကိုလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂ ခုႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ၁ ခုအသီးသီး ဖြင့္လွစ္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ အေရာင္းစင္တာမ်ား အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကမၻာေအးဘုရား လမ္းရွိ Wai Yan Electronics, ပန္းဆိုးတန္း Wai Yan Electronics ႏွင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း ေအာက္ဘေလာက္ရွိ Wai Yan Electronics တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ TMW Tower ရွိ Wai Yan Electronics ၌ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပဳျပင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ဆားဗစ္စင္တာ မ်ားကိုလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း Wai Yan, ပန္းဆိုးတန္း Wai Yan ႏွင့္ မႏၱေလး TMW Tower ရွိ Wai Yan အစရွိေသာ ေနရာ သံုးခုတြင္ ဆားဗစ္စင္တာ သံုးခုဖြင့္လွစ္ကာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Wai Yan Electronics မွ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေသာ iPhone မ်ားမွာ Apple ၏ တရားဝင္ တစ္ႏွစ္အာမခံ Official ဖုန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ျခင္း ဆားဗစ္ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုင္းတြင္လည္း တရားဝင္ဆား ဗစ္ေကာင္တာမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔ ျပဳျပင္ေပးေသာ iPhone မ်ားမွာ Apple ၏တရားဝင္ တစ္ႏွစ္အာမခံအတိုင္း အာမခံပ်က္ယြင္းမႈ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။