အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္းက ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝငá

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္း (IFC-International Finance Corporation) သည္ ျပည္တြင္း ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စိတ္ဝင္စားလ်က္ ရိွေနေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ စံုစမ္းသိရသည္။

အဆုိပါ ေကာ္ပုိးေရးရွင္း အေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းက ျပည္တြင္းမုိဘုိင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး က႑အား လာေရာက္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတုိင္မ်ား တည္ေဆာက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသြားရန္ စိတ္ဝင္စားေနျခင္းျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း မႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ အဆုိပါ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရး က႑၏ အဓိကစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ကူညီ ႏုိင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ႏုိင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ယခုႏွစ္အတြင္း စတင္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း အဆုိပါ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕မွ သတင္းရရိွသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရိွလာသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္ ရည္ရြယ္၍ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္တြင္း၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က႑ကို ဝင္ေရာက္ရန္ စိတ္ဝင္စားရျခင္း ျဖစ္သည္။