၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဝတ္ဆင္ႏို္င္သည့္ နည္းပညာ ထုတ္ကုန္ ဘီလီယံဝက္ခန္႔ အသုံးျပဳလာ ၾကမည္ဟုဆို

Insurance-and-Wearable-Tech.jpg

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ ဆန္ဂ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ Cisco ကုမၸဏီသည္ လာမည့္ေလးႏွစ္အတြင္း ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ စမတ္နာရီႏွင့္ fitness tracker မ်ားကဲ့သို႔ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာ နည္းပညာ ထုတ္ကုန္ ဘီလီယံဝက္ခန္႔ အသုံးျပဳလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းလိုက္သည္။

ထိုေၾကာင့္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၌ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာ နည္းပညာ ထုတ္ကုန္ ၁၀၉ သန္း အသုံးျပဳလာဖြယ္ ရွိသည္။ ၿဗိတိန္တြင္ ယမန္ႏွစ္က စမတ္နာရီ ၂.၈ သန္း အသုံးျပဳေနရာမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၌ ၁၆.၄ သန္းအထိ အသုံးျပဳလာႏိုင္ေၾကာင္း Cisco မွခန္႔မွန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး အဆိုပါ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာ နည္းပညာ ထုတ္ကုန္တိုင္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အခ်က္အလက္ 119MB အသုံးျပဳထားမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တစ္လလွ်င္ အခ်က္အလက္ေပါင္း 569MB ဖန္တီးလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာထုတ္ကုန္ ၁.၁ သန္းခန္႔တြင္ မိုဘိုင္းခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး စမတ္နာရီ အမ်ားစုမွာ စမတ္ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဝမွ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Cisco မွေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ Cisco သည္ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း  ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာ နည္းပညာ ထုတ္ကုန္မွ အင္တာနက္သုံးစြဲမႈ ၁၈ ဆခန္႔ တိုးတက္လာမည္ ဟုလည္းခန္႔မွန္း ခဲ့ေသးသည္။

မိုဘိုင္းျဖင့္ အင္တာနက္သုံးစြဲမႈသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 30 exabytes ရွိေနရာမ ွ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တစ္လလွ်င္ 634.4 exabytes အထိ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုပမာဏသည္ စကၠန္႔တုိင္းတြင္ အႀကိမ္ေရ ၂၀၅ သန္း  text   message ေပးပို႔မႈႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ကမၻာတစ္ဝန္း မိုဘိုင္းျဖင့္ အင္တာနက္ သုံးစြဲမႈသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 30 exabytes မွတစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္စဥ္ပမာဏ 292 exabytes ႏႈန္းျဖင့္ တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Ref: Telegraph