ေစ်းႏႈန္း ခ်ဳိသာေသာ For Phone Lens

Cell_Phone_Lens.jpg

ဟန္းဆက္မ်ဳိးစံုတြင္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ FOR Phone အမွတ္တံဆိပ္ Long Focal  Lens ျဖစ္သည္။ Lens ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လိုက္ပါက ပံုရိပ္မ်ားကို ဆြဲယူ႐ိုက္ကူးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဝယ္ယူသည့္အခါတြင္ Universal Holder, Mini Pod, Case တို႔ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ အနီးဆံုးအေနအထားျဖင့္ ၃ မီတာအကြာမွသာ Focus ျဖတ္ေတာက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၈ ဆဆြဲယူ႐ိုက္ကူးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၂၄၆ မီတာအကြာအေဝးမွ ပံုရိပ္မ်ားကို ႐ိုက္ကူးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အရြယ္အစားမွာ 30 X 70 mm သာ ရွိသည့္အတြက္ သြားေလရာသို႔ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖင့္ သယ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ GOLDEN ARROW Mobile (ေနျပည္ေတာ္)  ဖုန္း – ၀၉၄၃၁၁၀၉၀၅ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။