မွန္ေျပာင္း

------------.jpg

ေက်ာင္းပိတ္ရက္ အပန္းေျဖ ခရီးထြက္ၾကမည့္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစမည့္ တစ္ေျပာင္းထိုးမွန္ေျပာင္းငယ္မ်ားကို Asia Best Link တြင္ ဝယ္ယူႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ Bushnell, Jack sparrow ႏွင့္ Tasco အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ၿပီး သံေဘာ္ဒီ၊ ဖိုက္ဘာ ေဘာ္ဒီမ်ားႏွင့္ ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းခံႏိုင္ရန္ႏွင့္ လြတ္က်ျခင္း ခံႏုိင္ေစရန္ Rubber Coated ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ Bushnell မွန္ေျပာင္းမွာ 16×52ဆြဲအားရွိၿပီး အနီးဆံုး ၉၈ မီတာမွ မီတာ ၈၀၀၀ အထိ ဆြဲယူၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဖုိက္ဘာေဘာ္ဒီႏွင့္ ျဖစ္သည္။ Jack Sparrow မွာ ပင္လယ္ဓားျပႀကီး ဇာတ္ကားမွ ေဂ်ာ္နီဒက္ကိုင္ခဲ့ေသာ ပံုစံအတုိင္း ထုတ္လုပ္ထားၿပီး သားေရဖံုး ျဖစ္သည္။ ဆြဲအား 10 x 90 ရွိၿပီး မွန္ဘီလူးအက်ယ္ ၂၅ မီလီမီတာရွိသည္။ ျမင္ကြင္းအက်ယ္ ၃.၅” မွ ၂” အထိ ရွိသည္။ Tasco အမ်ိဳးအစားမွာ ဖုိက္ဘာေဘာ္ဒီႏွင့္ျဖစ္ၿပီး ဆြဲအား ၂၅ x ၃၀ ရွိသည္။ မွန္ဘီလူးအက်ယ္ ၅.၃ လက္မရွိၿပီး လိုသလုိ Focus ခ်ိန္ ညိႇႏုိင္သည္္။ ေပ ၂၇၀ မွ ၁၀၀၀ အထိ ဆြဲအားရွိၿပီး အနီးဆံုး ၆.၅ ေပအထိ Micro ဆြဲၾကည့္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၆၀,၀၀၀ မွ ၉၀,၀၀၀ အထိရွိၿပီး ဖုန္း – ၃၉၉၁၂၉၊ ၀၉-၅၁၀၉၄၄၂ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။