ကမ႓ာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး စာအုပ္ႀကီးအား Digitalize ျပဳလုပ္ၿပီး အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင္á

Mandalay---Kuthodaw-Pagoda---Shrines.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကမ႓ာ့အေမြ အႏွစ္စာရင္းဝင္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး စာအုပ္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရားရွိ ေက်ာက္စာမွ ေက်ာက္ထက္အကၡရာမ်ားကို ဂ်ပန္၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ သံုးႏွစ္ ကာလစီမံခ်က္ Digitalize ျပဳလုပ္ၿပီး ဝက္ဘ္ဆိုက္တည္ေဆာက္ကာ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ကမၻာအႏွံ႔သို႔တင္ျပသြားမည္ဟု  ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး ဌာနဒုတိယ ဝန္ႀကီးဦးသန္းေဆြက ေျပာသည္။

ထိုေန႔က က်င္းပေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မဲဆႏၵအမွတ္(၁)၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာေမာ္ထြန္း၏ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းကို ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးသန္းေဆြက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား၀န္းအတြင္းရွိ ေက်ာက္စာ မ်ားအား UNESCO ၏ ကမၻာ့မွတ္ တမ္းအေမြအႏွစ္ အစီအစဥ္ Memory Of the World Program သို႔ တင္သြင္းခဲ့ရာ  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ MOW အျဖစ္ အသတ္အမွတ္ခံခဲ့ ရၿပီး ျဖစ္သည္။ MOW (Memory of the World Program)  ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မွတ္တမ္းအေမြအႏွစ္ (Documentary Heritage) မ်ားကို ထုတ္ေဝေပးႏိုင္ရန္ Digitalize ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

အဆိုပါ မႏၱေလးၿမိဳ႕ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား၀န္း အတြင္းရွိ ေက်ာက္စာခ်ပ္မ်ားအား သန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း၊ အရည္အေသြးျမင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးျခင္း၊ ဒီဂ်စ္တယ္ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ ျမန္မာ ပါဠိဘာသာမ်ားမွ ႐ိုမာန္ အကၡရာဖလွယ္ျခင္း၊ (၂၀၁၅ -၂၀၁၆) ခုႏွစ္တြင္ ဆက္လက္၍ေက်ာက္စာခ်ပ္မ်ားအား ( DataBase) တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္ တည္ေဆာက္၍ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ကမ႓ာအႏွံ႔သို႔ တင္ျပသြားျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္စာခ်ပ္ တစ္ခ်ပ္စီေပၚရွိ ေစတီငယ္မ်ားအား ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းစသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါ  စီမံခ်က္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို Chuo Academic Research Institute, Japan မွ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံခ်က္ကာလမွာ ၃ ႏွစ္ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါမွတ္တမ္းတင္သုေတသနျပဳျခင္းလုပ္ငန္းကို ပထမ အဆင့္အေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ရက္ မွ ၂၇ ရက္အထိ ျပည္ပပညာရွင္မ်ား လာေရာက္ကာ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ကုသိုလ္ေတာ္ ဘုရားဝန္းအတြင္းရွိ ေက်ာက္စာခ်ပ္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ သုေတသနျပဳလုပ္မည့္ စီမံခ်က္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သမိုင္းမွတ္တမ္း အခ်က္အ လက္မ်ား ေလ့ လာျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။