နည္းပညာဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေသာ ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္ FPT Myanmar စတင္ဖြင့္လွစ္

10931383_1541316719472187_3674153338563291254_n.jpg

နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဗီယက္နမ္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ FPT Myanmar ဖြင့္လွစ္ျခင္းကို ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Park Royal Hotel ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းနည္းပညာႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရးဆိုင္ရာဒုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ သတင္း နည္းပညာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဒုဝန္ႀကီး Mr. Nguyen Minh Hong တို႔ႏွင့္အတူ ဂ်ပန္၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဗီယက္နမ္သံ႐ံုးမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကား ထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

FPT Myanmar သည္ တရားဝင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ ရရွိခဲ့ၿပီး Software outsourcing, System Integration, IT Training, Enterprise Management and Consultancy Services အစ ရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွသည္။ FPT Cor-poration ကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ တြင္ ေရွ႕ေဆာင္နည္းပညာ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉ ႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၂၂,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။  FPT Myanmar Co.,Ltd မွ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္က သန္လ်င္ ဆုေတာင္းျပည့္ ပရဟိတဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရိွ မိဘမဲ့ ကေလးေဂဟာ၌  လူငယ္ ၇၀၀ ေက်ာ္တို႔အား သတင္း နည္းပညာမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို လွဴဒါန္းခဲ့သည္။