တကၠသိုလ္မ်ား သီးျခား လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ ၾကရေတာ့မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဆို

Update-News_5.jpg

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းေပါင္း ၁၃၆ ေက်ာင္းသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ မဟုတ္ဘဲ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ၾက ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စန္းရီက တကၠသိုလ္မ်ား သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေရး အႀကိဳလုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝး တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“လာမယ့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္ေတြဟာ ကုိယ့္ေက်ာင္းတာဝန္ကို ကုိယ္တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းေတြရဲ႕ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကေန တစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေပးတဲ့ တာဝန္ကိုသာ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အစ ျဖစ္တဲ့ ဧၿပီ ၁ ရက္မွာ ဘ႑ာေရး ကူးေျပာင္းမႈ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ပညာသင္ႏွစ္အစ ဒီဇင္ဘာမွာ Academic က႑မွာ ကူးေျပာင္းမႈရွိမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီမွ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ကုိယ္ပိုင္စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ တကၠသိုလ္ပဋိညာဥ္မ်ား ေရးဆြဲထားသည့္အျပင္ ပညာေရးစနစ္သစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ ၅ ႏွစ္တာကာလျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။