ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ပညာသင္ဆုအတြက္ လူေတြ႕စာေမးပြဲ က်င္းပမည္

Update-News_5.jpg

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ပညာေတာ္သင္ဆုအတြက္ လူေတြ႕စာေမးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ပညာသင္ေတာ္သင္ဆုအတြက္ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲတြင္ IELTS 6.0 ႏွင့္အထက္ ညီမွ်ေသာ Aptis Test ၌ အဆင့္ C ျဖင့္ အမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိသူ ၁၄၂ ဦး ရွိသည္။ အဆိုပါ ေရြးခ်ယ္ခံထား ရသူမ်ားအား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူေတြ႕စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး ေျဖဆိုရမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ သြားေရာက္ လုိေသာႏုိင္ငံ၊ တက္ေရာက္လုိေသာ တကၠသိုလ္၊ ေလွ်ာက္ထားလုိေသာ အထူးျပဳ ဘာသာနယ္ပယ္တို႔ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ပါရွိေသာ Updated ကုိယ္ေရးမွတ္ တမ္းမ်ားကို Schlormm2015@gmail.com သုိ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေနာက္ဆံုးထားကာ ေမးလ္ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လူေတြ႕စစ္ေဆးရန္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမ၊ ေဆးတကၠသိုလ္ ၁ ရန္ကုန္၊ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေလွ်ာက္ ထားလုိေသာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ နယ္ပယ္အလုိက္ ေနရာကြဲျပားျခားနားမည္ ျဖစ္သည္။