ကေလးငယ္မ်ား၏ နားကိုက္ ေဝဒနာကို အလ်င္အျမန္ စစ္ေဆး ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္ CellScope

mobile-Cover.jpg

ကေလးငယ္မ်ားတြင္ နားကိုက္ေဝဒနာ ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ သာမန္ျဖစ္စဥ္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိဘျဖစ္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ကေလးငယ္၏ နားကိုက္ေဝဒနာကို သက္သာေအာင္ ဖန္တီးရန္ လိုအပ္သည္။ မိဘမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ား နားကိုက္ေဝဒနာ ခံစားရသည္ႏွင့္ ဆရာဝန္ေခၚရန္ စီစဥ္သင့္ေသာ္လည္း ဆရာဝန္ မေရာက္လာခင္ ကေလးငယ္၏ ေရာဂါေဝဒနာ သက္သာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။

ထိုသို႔ ကေလးငယ္မ်ား၏ နားကိုက္ေဝဒနာကို သက္သာေစရန္ CellScope ထုတ္ကုန္ကုိ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ၎ကိုသုံးစြဲသူ၏ စမတ္ဖုန္းတြင္ တပ္ဆင္ရၿပီး နားအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အရာမ်ားကို app မွတစ္ဆင့္ ၾကည့္႐ႈ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္သည္။ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈကိုဆရာဝန္မ်ား လုပ္ေဆာင္၍ ေလ့လာဆန္းစစ္ပါက ႏွစ္နာရီခန္႔ ၾကာျမင့္တတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နားကိုက္ေဝဒနာ ခံစားေနရေသာ ကေလးငယ္၏ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ဆရာဝန္ထံသို႔ ေရာဂါသြားေရာက္ မျပသမီတြင္ ၎လုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ထားႏိုင္သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ကုန္သည္ ကေလးငယ္ႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး သူမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အရြယ္အစားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ ၎ထုတ္ကုန္ကို iPhone 5,5s ႏွင့္ 6 စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္သာ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ သာမန္လူမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ cellscope ထုတ္ကုန္သည္ ကန္ေဒၚလာ ၇၉ သာ ရွိေသာ္လည္း ဆရာဝန္မ်ား အတြက္မူ ကန္ေဒၚလာ ၃၀၀ ခန္႔ရွိသည္။

Ref: Coolest-Gadgets