ခ႐ိုင္စစ္ႏွင့္ တိုင္းစစ္ အတန္းတင္ စာေမးပဲြ ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား မနစ္နာေစရန္ ေá

Myanmar.jpg

ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း ခ႐ိုင္ႏွင့္တုိင္းစစ္ အတန္းတင္ စာေမးပြဲေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား မနစ္နာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အႀကိဳစာေမးပဲြသည္ ေမးခြန္းသေဘာတရားနားလည္ေစရန္ ေလ့က်င့္ေျဖဆိုေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်႐ႈံးသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာေမးပဲြျပန္လည္ ေျဖဆိုခိုင္းမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာ တြင္ ေက်ာင္းမ်ား၌ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား အခ်ိန္ပို သင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း အႀကိဳ စာေမးပဲြျပဳလုပ္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမွတ္ ၃ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေဆြေဆြလဲ့က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေအာင္၊ ႐ႈံး သတ္မွတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအမ်ားစု မနစ္နာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု အမွတ္ ၃ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေဆြေဆြလဲ့က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက က်င္းပသည့္ အႀကိဳ ခ႐ိုင္စစ္၊ တိုင္းစစ္စာေမးပဲြတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မွ စတုတၳတန္းေအာင္ခ်က္္သည္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အ႒မတန္းေအာင္ခ်က္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိိေၾကာင္း အမွတ္ ၃ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ သိရွိရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စစ္ေဆးခဲ့သည့္ စာေမးပဲြတြင္ စတုတၳတန္းတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၀၇,၀၄၆ ဦး၊ အ႒မတန္းတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၈၃,၈၉၄ ဦး ေျဖဆိုခဲ့ေၾကာင္း အမွတ္ ၃ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရသိရွိရသည္။

ခ႐ိုင္စစ္၊ တိုင္းစစ္အတန္းတင္ စာေမးပဲြကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္တြင္ စတင္ေျဖဆိုရမည္ဟု သိရွိရသည္။