အေဝးသင္တကၠသိုလ္ စာေမးပဲြ ေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းမည္

YUDE.jpg

ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္ စာေမးပဲြ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ နည္းပါးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခု ႏွစ္တြင္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလွတင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္၍ အေဝးသင္ ပညာေရးစနစ္အား သင္ၾကားပို႔ခ်သူ အရည္အေသြး ျမႇင့္ထားျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ သင္ယူမႈ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ထားျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းတစ္ခု သတ္မွတ္ထားၿပီး စာေမးပဲြတြင္ သတ္မွတ္ရမွတ္မ်ား မရရွိပါက႐ႈံးနိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေအာင္ခ်က္က ဒီႏွစ္နည္းပါတယ္။ တကယ္ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရမွတ္ရတဲ့သူေတြပဲ ေအာင္ျမင္မွာပါ။ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပတ္ဝန္းက်င္ ေအာင္ခ်က္ရွိပါတယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြကေတာ့ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာလွတင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္စာေမးပဲြ စာေမးပဲြေအာင္စာရင္းမ်ားကို ေဖေဖၚဝါရီလ ဒုတိယ ပတ္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။