ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္မွ မာလ္တီ မီဒီယာ အတတ္ပညာ ဘြဲ႕ဒီပလုိမာ (á€

1690342_666605656729298_1979268551_n.jpg

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္မွ မာလ္တီမီဒီယာ အတတ္ပညာဘြဲ႕လြန္ ဒီပလိုမာ (ပညာေရး) သင္တန္း Postgraduate Diploma in Multi-media Arts (Education)-PGDMA အမွတ္ ၁၆ အတြက္ သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

သင္တန္းကာလမွာ ဇြန္လ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလဆန္းပိုင္းအထိ ၁၀ လၾကာတက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားကို အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလယ္တန္းျပ အျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိထားသူမ်ား၊  ျပင္ပမွေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္တြင္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အထက္မႀကီးသူမ်ား၊ ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက အၿမဲတမ္း၀န္ထမ္း အျဖစ္ လုပ္သက္ အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး အသက္ ၃၅ ႏွစ္ထက္မႀကီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားတက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းပညာေရး တကၠသုိလ္တို႔တြင္ တက္ေရာက္ႏုိင္သူမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ဘြဲ႕လက္မွတ္မိတၱဴ (သို႔)ဘြဲ႕ရေၾကာင္း ေထာက္ခံစာႏွင့္ တကၠ သိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္ မိတၱဴမ်ားကို ပူးတြဲ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္ နားလည္တတ္ကၽြမ္းမႈ အေျခခံသည့္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ အေထြေထြ ဗဟုသုတေရးေျဖ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရး ေျဖစာေမးပြဲမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္ တြင္ ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္ကာ ေျဖဆိုရမည့္ လူစာရင္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ား၊  ပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ စာေျဖဌာနမ်ားတြင္ ေၾကညာေပးထားမည္ျဖစ္သည္။

လူေတြ႕ ႏႈတ္ေျဖ ေျဖဆိုခြင့္ရရွိသူမ်ားကုိ မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ ေၾကညာေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး မတ္လ ၁၇ ရက္တြင္ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေနာက္ဆံုး ထားကာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ပညာေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးမ်ား (ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အပါအ၀င္) မွတစ္ဆင့္ သက္ဆုိင္ရာအေျခခံပညာဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။