ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ဝင္ခြင့္ျဖစ္သည့္ University Foundation Programme မ်ား အေၾကာင္း သိထားသင့္သမွ်

YIUS-(3).jpg